Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA-bestuur zoekt nog zeven miljoen euro voor 2019

Dirk Wolthekker,
18 juni 2018 - 13:14

Het College van Bestuur heeft haar financiële plannen voor 2019 af. Zoals gewoonlijk hoopt de UvA quitte te spelen – geen winst, geen verlies – maar dan moet er nog wel wat gebeuren. ‘Na actualisatie van de beschikbare middelen en de inzet van de middelen [zou] het resultaat van de UvA in 2019 –18,6 miljoen euro zijn.’

Het bedrag van 18,6 miljoen moet de komende maanden worden ‘weggewerkt’ door de rekenmeesters van de faculteiten en diensten. Dat heeft ermee te maken dat de UvA zo’n 18 miljoen meer wil investeren dan de 30 miljoen euro die ze het komende jaar extra krijgt van het rijk. De UvA heeft voor de rekenmeesters alvast wat voorwerk verricht door een aantal ‘beheersmaatregelen’ – ofwel bezuinigingen, ofwel extra opbrengsten, ofwel minder investeringen – voor te stellen. Die tellen in totaal op tot 11,8 miljoen.

In het kort
  • De UvA geeft de komende jaren veel meer uit aan huisvesting dan gepland.
  • Ze wil 18,6 miljoen euro meer investeren dan ze binnenkrijgt en dat moet gedekt worden.
  • Voor 11,8 miljoen heeft ze al een invulling. Met name op matching van onderzoeksgeld (3,9 miljoen) en interne dienstverlening (3,6 miljoen) wordt veel bespaard.
  • De faculteiten en diensten moeten nog een invulling vinden voor 6,8 miljoen euro.
  • Daarnaast gaat de interne huurprijs de komende vier jaar met 16 procent omhoog. Ook dat moeten de faculteiten en diensten opvangen.

Er worden onder meer ‘beheersmaatregelen’ voorgesteld op matching van onderzoeksgeld (3,9 miljoen) en de dienstverlening binnen de faculteiten en diensten (3,6 miljoen). Kleinere ingrepen worden onder meer voorgesteld voor taalbeleid (0,2 miljoen) en de international classroom (0,2 miljoen). De openstaande 6,8 miljoen moet binnen de faculteiten en diensten worden opgelost.

 

Daarnaast zal de UvA voorzichtig omspringen met geplande ICT-investeringen, zo blijkt uit de Kaderbrief. Het bestuur signaleert dat grootschalige investeringen in ICT nodig zijn, zowel voor onderwijs als onderzoek, maar ook dat de universiteit op dit moment ‘de benodigde ICT-investeringen niet kan doen’. Het UvA-bestuur wil hierover in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

 

Universiteitsbibliotheek en nieuwe collegezaal

Dit jaar gaat de renovatie c.q. bouw van de nieuwe universiteitsbibliotheek van start als onderdeel van het Universiteitskwartier. Daarvoor is in de periode 2019-2022 een bedrag van 129,6 miljoen euro voorzien. In de jaren 2019 en 2020 gaat daar elk jaar 27 miljoen naartoe, daarna 33 miljoen (2021) en 41 miljoen (2022). In de periode tot aan 2035 komt er nog eens 48 miljoen bij voor renovaties, aangepaste planningen, duurzaamheid en toegankelijkheid.

 

Voor wie had gedacht dat de Roeterseilandcampus (REC) met de oplevering en ingebruikname van gebouw-A wel klaar zou zijn, komt bedrogen uit: er is nu al te weinig onderwijsruimte en bovendien moet het aftandse gebouw aan de Plantage Muidergracht (het zogenoemde gebouw-P) worden opgeknapt.

Voor wie had gedacht dat de Roeterseilandcampus (REC) met de oplevering en ingebruikname van gebouw-A wel klaar zou zijn, komt bedrogen uit

Om het tekort aan onderwijsruimte op te vangen moet tussen gebouw-J/K en Crea een nieuw pand van enige etages hoog gebouwd worden. Kosten: 9,8 miljoen, grotendeels uit te geven in 2019. De Plantage Muidergracht wordt in 2019 voor vijf miljoen gerenoveerd en is dan weer klaar voor de komende vijftien jaar. Voor nog lopende projecten moet nog 5,9 miljoen worden uitgegeven.

 

Science Park

Ook op het Science Park is een ruimtetekort en moet meer worden gebouwd. Aanvankelijk was het de bedoeling daar in de periode 2019-2022 een bedrag van 10 miljoen aan uit te geven, maar omdat de bètafaculteit verwacht verder te groeien is er meer huisvesting nodig. De voorgenomen investering bedraagt nu bijna 28 miljoen, uit te geven in 2019 en 2020.

De UvA en VU hebben eveneens een gezamenlijk initiatief ontwikkeld voor een innovatiecentrum ten behoeve van Artificial Intelligence (het Icai). Aan de huisvesting daarvan draagt de UvA 17,3 miljoen bij, te verdelen over drie jaar. Het is een smak geld, maar de UvA verwacht dat het Icai de komende jaren ook zal zorgen ‘voor een toename van de derde geldstroomactiviteiten’, lees: contractonderzoek.

 

Dit alles leidt toe een forse stijging van de huisvestingsinvesteringen: in de komende vier jaar 53,3 miljoen meer dan vorig jaar nog werd voorzien: vorig jaar werd in totaal €190,6 voorzien, nu €243,9. Dat geld moet ergens vandaan komen en aangezien de UvA er de voorkeur aan geeft ‘niet meer te lenen’, moet het geld worden opgehoest door de faculteiten en diensten.

 

Vierkante meterprijs fors omhoog

Faculteiten en andere eenheden moeten via het zogenoemde ‘huur-verhuurmodel’ een vierkante meterprijs betalen aan de centrale kas van de UvA voor de ruimte die ze gebruiken. De prijs per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) gaat komend jaar én de jaren erna weer flink omhoog. Dit jaar is de vierkante meterprijs € 216,61, volgend jaar € 227,22 en in 2022 maar liefst €251,92. Tussen 2018 en 2022 stijgt het tarief dus met 16,3 procent. Dat betekent dat faculteiten en diensten intern ook nog eens op zoek zullen moeten naar middelen om die stijging te betalen. Alle andere tarieven – energietarieven, facilitaire diensten, UB-tarieven, communicatiediensten en studentenservices – blijven vanaf 2019 grosso modo gelijk.

De UvA verwacht uit alle drie de geldstromen meer opbrengsten

Is er ook goed nieuws? Jazeker: de Rijksbijdrage stijgt behoorlijk ten opzichte van dit jaar: bijna vier procent. Ook voor de jaren tot en met 2023 stijgt de Rijksbijdrage behoorlijk: in 2019 een bedrag van 450,7 miljoen, oplopend tot een bedrag van 466,6 miljoen in 2023.

 

Vanaf 2019 ontvangt de UvA bovendien gelden vanwege het afschaffen van de basisbeurs, de zogenoemde Wet Studievoorschot. Het gaat hier om een som van 7,9 miljoen euro in 2019. Dit bedrag loopt in 2022 op tot 20 miljoen. Ook de bedragen die de UvA uit onderzoekssubsidies en contractonderzoek binnenhaalt zullen stijgen, zo berekent de UvA.

 

Medezeggenschap

De gezamenlijke vergadering (gv) van de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de Kaderbrief en moet uiterlijk op 13 juli instemmen. Geeft de gv die instemming niet, dan volgt een onderhandelingsperiode met het College van Bestuur.

 

Geeft de gv die wel, dan kunnen de faculteiten en diensten aan de slag met het maken van hun begrotingen voor volgend jaar. Op basis daarvan wordt een instellingsbegroting opgesteld, die uiteindelijk aan het eind van het jaar wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Allocatiemodel

Voor het eerst is de Kaderbrief, een document dat geldt als voorbereiding op de begroting voor volgend jaar, opgesteld aan de hand van een nieuw allocatiemodel, waarover jarenlang is gepraat (en vooral gesteggeld) met de decanen en de medezeggenschap. In het model is relatief minder geld beschikbaar voor de bètafaculteit en meer voor onderwijsrijke faculteiten zoals Economie & Bedrijfskunde en Rechten. Het nieuwe verdelingsmodel is voor alle faculteiten en andere eenheden van kracht, behalve voor de Faculteit der Tandheelkunde (Acta) en het AUC, want daarvoor moet een nieuw model nog worden afgestemd met de VU.

 

In een eerdere versie van dit bericht stond dat de UvA moest bezuinigen omdat zij meer uitgeeft aan huisvestingskosten. Dit is onjuist.