Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Gedwongen ontslagen niet uitgesloten bij bezuinigingen rechtenfaculteit

Dirk Wolthekker,
5 december 2016 - 16:57

Decaan André Nollkaemper van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft zijn medewerkers afgelopen week een reeks bezuinigingsmaatregelen voorgelegd om het tekort van 4,5 miljoen te dichten. Daarnaast wil hij nadrukkelijk investeren in de toekomst. ‘We hebben een wildgroei gecreëerd van meer dan honderd kleine keuzevakken.’

Uit de geactualiseerde versie van de UvA Begroting 2017 en de daarbij behorende meerjarenramingen blijkt dat de Faculteit der Rechtsgeleerdheid tot 2020 een bedrag moet bezuinigen van 4,5 miljoen euro, maar decaan Nollkaemper houdt liever een bedrag van 4,3 miljoen aan. ‘De rekenmeesters zijn nog bezig, maar ik verwacht dat de faculteit vanaf 2019 weer een stijging van inkomsten zal zien.’

 

Tot die tijd moet er op de Oudemanhuispoort – en vanaf komende zomer op de nieuwe locatie in gebouw-A van de Roeterseilandcampus – het een en ander gebeuren om de faculteit in het gareel te krijgen. Het bedrag van 4,3 miljoen valt uiteen in twee componenten. Een bedrag van 1,8 miljoen kan worden opgelost door efficiëntere inzet van personeel, beperking van vierkante meters, minder congresbezoek en beperkingen van andere kostenposten. Het resterende deel van 2,5 miljoen valt uiteen in een aantal grote posten, waarbij een herbezinning zal plaatsvinden op activiteiten die niet direct gelieerd zijn aan de kerntaak van de FdR. Die kerntaak bestaat uit onderwijs in de bachelor en master en een onderzoeksfocus op de door de faculteit gekozen drie zwaartepunten privaat- en publiekrechtelijk Europees recht, informatierecht en the international rule of law.

Het Eggens Instituut, Bonger Instituut, Leibniz Instituut en Aias krijgen zware bezuinigingen voor hun kiezen

Buitengewesten

Er zal flink worden bezuinigd op alles wat buiten die kerntaak valt, door Nollkaemper genoemd ‘de buitengewesten van de faculteit’. Zo zal de personele bezetting van het al jaren bestaande Eggens instituut voor nascholing ‘sterk worden beperkt’, maar wellicht met een andere taak terugkeren. Nollkaemper: ‘Het instituut heeft in zijn huidige vorm geen functie meer: nascholing wordt door advocatenkantoren zelf intern georganiseerd. Daarvoor komt men niet meer naar het Eggens Instituut. We gaan het instituut dus in omvang terugbrengen, maar wel kijken of we het kunnen herstellen als instituut voor een meer divers aanbod van praktijkopleidingen. Het zou dus een instituut kunnen worden voor scholing in plaats van na- en bijscholing.’ Er zal twee ton worden bezuinigd, gelijk aan drie verdwijnende fulltimemedewerkers.

 

Ook bij het Leibniz Instituut voor rechtsinformatica zal een ton worden weggehaald. Het bestaansrecht van het Amsterdams instituut voor arbeidsstudies (Aias) en het Bonger Instituut voor criminologie wordt eveneens tegen het licht gehouden. Nollkaemper: ‘Het onderzoek van het Bonger Instituut zou bijvoorbeeld kunnen worden geïntegreerd met strafrecht.’ Naast de bezuiniging op de instituten zal er drie ton worden bezuinigd op zogenoemde matching van onderzoeksprojecten. Bij matching van onderzoek past de faculteit geld bij voor externe onderzoeksprojecten die niet volledig gefinancierd zijn. Op de buitengewesten en de matching wordt dus in totaal zes ton bezuinigd.

‘Voor de medewerkers gaan we zoeken naar oplossingen, maar gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten’

Secretariaten

Een grote klap zal vallen bij het zogenoemde ondersteunend en beheerspersoneel. Daar zal een ‘ingrijpende operatie’ plaatsvinden van zes ton. ‘Helaas kan ik niet uitsluiten dat dit gepaard gaat met personele consequenties,’ zegt Nollkaemper. Het gaat om twaalf fulltime-medewerkers van wie de functie zal verdwijnen. Het gaat vooral om banen bij de afdelingssecretariaten en in mindere mate het faculteitsbureau.

 

‘In het bijzonder op de secretariaten is te veel overlap van werkzaamheden. Dat is niet alleen duur, maar leidt ook tot veel onduidelijkheid bij studenten. Dat blijkt elke keer uit de Nationale Studentenenquête. Studenten hebben heel veel moeite uniforme informatie te krijgen omdat elke afdeling er haar eigen praktijk op na houdt. Alle informatie komt uit “losse” secretariaten. Dat zal straks uit één centraal Education Information Centre komen. Voor de medewerkers gaan we zoeken naar oplossingen, maar gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten.’

 

Weinig rendement

Daarnaast wordt nog op het wetenschappelijk personeel bezuinigd, maar het bedrag van 1,4 miljoen euro dat resteert na de andere bezuinigingen is volgens Nollkaemper ‘te fors’. Dat bedrag ook nog bezuinigen zou volgens Nollkaemper te veel ingrijpen in het vermogen van de faculteit om te vernieuwen en op termijn meer inkomsten te genereren.

 

Dat bedrag van 1,4 miljoen zal dan ook voor een deel uit de facultaire reserve worden gehaald. Nollkaemper: ‘De faculteit heeft een flinke reserve van zeventien miljoen euro. Daarvan willen we gedurende twee jaar een bedrag van acht ton gebruiken, maar er blijft dan nog een bedrag over van zes ton. We werken nog aan de finale verdeling van dat geld over de afdelingen, maar realisatie van deze bezuiniging zal ten dele mogelijk moeten zijn door een veel strakker onderwijsaanbod. We hebben een wildgroei gecreëerd van meer dan honderd kleine keuzevakken. Daar zit veel personeelsformatie op, maar er worden weinig punten gehaald omdat er niet veel belangstelling voor is. Die vakken renderen niet. Overigens wil ik er wel zorgen dat er in elke opleiding voldoende kleinschaligheid overblijft. Al met al is het een pijnlijke maar noodzakelijke operatie om de faculteit te vernieuwen.’

 

De komende weken worden de details van het reorganisatieplan intern besproken. Bedoeling is dat het voornemen tot een reorganisatie begin februari ter instemming zal worden voorgelegd aan de facultaire medezeggenschap.