Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Advertorial Asva Studentenvakbond

Advertorial | 

 

De impact van studentenprotesten: een terugblik naar ASVA’s hoogtepunten

 

Afgelopen maand was een roerige tijd op de UvA. Een walk-out, tentenkamp en alles er tussenin kwam voorbij. Voor deze generatie studenten is een protestbeweging van deze grootte op de universiteit misschien uniek, maar het is zeker niet de eerste keer dat het College van Bestuur en de stad Amsterdam hun handen vol aan de Amsterdamse studenten hadden. Studenten hebben een mening en durven daarvoor te staan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog resulteerde dit activistische karakter in het ontstaan van studentenvakbond ASVA. Sindsdien staat ASVA voorop tijdens demonstraties of acties om de rechten van de Amsterdamse studenten te verdedigen. In dit artikel nemen we je even mee terug naar wat activistische hoogtepunten van de Amsterdamse studentengeschiedenis.

 

In 1945 werd ASVA officieel opgericht, maar daarvoor waren er al verschillende zaadjes geplant om de oprichting van een activistische studentenvakbond in Amsterdam te realiseren. Zo waren er protestacties van studenten tegen het ontslag van joodse hoogleraren en tegen de numerus clausus voor joodse studenten, die in de praktijk inhield dat er een stop kwam op het toelaten van joodse studenten. Daarnaast werd er in 1941 een illegaal studentenblad ‘De Geus onder Studenten’ gemaakt en verspreid om een tegengeluid te bieden aan de bezetters. Vanaf 1943 werden studenten opgeroepen om een loyaliteitsverklaring te tekenen, waarmee ze aangaven af te zien van iedere handeling tegen het belang van de bezetter. Ook hier groepeerden studenten zich massaal tegen en overtuigden zij zoveel mogelijk studenten om deze verklaring niet te tekenen. Met succes: 82,5% van de Amsterdamse studenten tekende deze verklaring niet. Wat de activistische grondleggers van ASVA gelukkig wel hebben getekend, is het oprichtingsmanifest op 25 mei 1945.

 

Vanaf dat moment konden studenten nog meer georganiseerd actie voeren. Een van de bekendste acties is de bezetting van het Maagdenhuis. In 1969 bezetten studenten vijf dagen lang de werkplek van het College van Bestuur om inspraak te eisen in de besluitvorming op de universiteit. ASVA speelde een grote rol in deze bezetting en in totaal waren er zo’n 700 studenten bij de bezetting betrokken. Vijf dagen lang werd het gebouw door de politie afgegrendeld met de hoop dat studenten het gebouw vanwege een gebrek aan eten en drinken zouden verlaten, maar dat was tevergeefs. Na 5 dagen maakte de politie hardhandig een einde aan de bezetting. Een jaar later werd studenteninspraak op het beleid in het hoger onderwijs wettelijk vastgelegd. In 2015 was er weer een Maagdenhuisbezetting, deze keer vanwege een gebrek aan vertrouwen in het College van Bestuur en om te eisen dat besluitvorming op de UvA democratischer zou verlopen

 

Ook recenter ging ASVA de barricades op voor de rechten van studenten. Samen met FNV Young & United, de LSVb en andere studentenvakbonden zette ASVA de #nietmijnschuld-campagne in 2019 op poten. Deze campagne varieerde van ludieke acties zoals tikkies sturen naar de verantwoordelijke partijen en schuldenvrije Sinterklaas verlangenlijstjes uitrollen op universiteiten, tot grootschalige demonstraties. In de afgelopen jaren zijn er onder de #nietmijnschuld-campagne demonstraties geweest voor de terugkeer van de basisbeurs, eerlijke compensatie voor studenten die onder het leenstelsel vielen en voor een verlaging/afschaffing van de rente op de studieschuld. Nu kunnen we zeggen dat de basisbeurs terug is en er een kleine compensatie zal komen voor de pechgeneratie. Maar tevreden kunnen we hier nog niet mee zijn. Studenten met een studieschuld moeten inmiddels een absurd hoog rentebredrag betalen, de basisbeurs wordt weer verlaagd, de compensatie voor de pechgeneratie is maar een schijntje en de investeringen in onderwijs gaan onder het aankomende kabinet omlaag. Geeft deze terugblik naar ASVA’s activistische hoogtepunten je nou de kriebels om ook politiek betrokken te zijn bij onderwerpen die studenten aangaan? En wil jij je netwerk uitbreiden om samen met andere studenten te brainstormen, discussiëren of demonstreren voor beter beleid? Word dan lid van ASVA studentenvakbond!

 

 

Bronnen

Kok, I. (2021). Hoe Asva 76 jaar geleden uit het studentenverzet verrees. Folia. https://www.folia.nl/actueel/145510/hoe-asva-76-jaar-geleden-uit-het-studentenverzet-verrees

ORAS. (2017). Geschiedenis Fractie - ORAS. ORAS - Studentenraad TU Delft. https://oras.nl/geschiedenis/

NOS. (2015). Het Maagdenhuis in 1969: van bezetting tot ontruiming. https://nos.nl/artikel/2021428-het-maagdenhuis-in-1969-van-bezetting-tot-ontruiming

 

Studenten werken zich uit de naad, maar profileringsfonds UvA is onder de maat

 

Heb je wel eens gehoord van het profileringsfonds? Je hierin verdiepen zou je nog wel eens wat geld op kunnen leveren. Het profileringsfonds komt namelijk voort uit een vanuit de overheid verplichte compensatieregeling voor bepaalde studenten met studievertraging. Je kan een financiële compensatie krijgen wanneer je studievertraging oploopt door overmacht of doordat je topsport of een bestuursjaar doet. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld een (chronische) ziekte, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden. Het ontstaan van de situatie van overmacht moet binnen drie maanden gemeld worden bij de studieadviseur of studentendecaan. Meer voorwaarden kan je lezen op de UvA-website.

 

Dat klinkt fijn, zo’n financiële compensatie vanuit de universiteit, maar helaas is de realiteit iets minder rooskleurig dan je zou verwachten. De overheid heeft universiteiten namelijk de vrijheid gegeven om de hoogte van de financiële vergoeding zelf vast te stellen, maar dat zorgt er wel voor dat het vastgestelde bedrag van de UvA momenteel veel te laag is.

 

Verouderde bedragen

Ten eerste heeft er in de afgelopen tijd sterke inflatie plaatsgevonden. Volgens het CBS is er in de periode van 2015 tot en met 2022 een prijsstijging van 21,4% geweest en ook het collegegeld is van 2015 tot en met 2023 met 21,4% gestegen. Daar staat tegenover dat de bedragen in de profileringsfonds regeling sinds 2015 maar met 9% zijn verhoogd. Het doel van het profileringsfonds is het deels compenseren van de extra leef- en studiekosten van studenten door de vertraging. Deze extra kosten stijgen dus, maar de compensatie stijgt niet evenredig mee.

 

Loonontwikkeling medewerkers

Naast het feit dat medewerkers erg belangrijk zijn voor de UvA, zijn studenten die een bestuursjaar doen bij een vereniging minstens net zo belangrijk. Tegen een zeer bescheiden compensatie uit het profileringsfonds zetten zij zich elke dag in voor het studentenleven op de UvA. Deze bestuursleden zijn cruciaal voor de binding van studenten met de universiteit en zijn altijd bereid om de UvA te helpen waar nodig. Vergeleken met medewerkers, lijkt de UvA deze hardwerkende studenten voor lief te nemen als we kijken naar beloning. De salarissen van medewerkers zijn sinds 2015 namelijk met gemiddeld 33,1% gestegen en het salaris in de laagste schaal is zelfs met 70,3% gestegen. Voor bestuursleden die aanspraak maken op het profileringsfonds is slechts een verhoging van 9% doorgevoerd in dezelfde periode.

 

Profileringsfonds andere universiteiten

Hoe is het profileringsfonds op andere universiteiten geregeld? In ieder geval beter; de relatieve omvang van het profileringsfonds van de UvA was in 2016 op de VU na het kleinste van alle universiteiten in Nederland bleek uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond. In de tussentijd heeft de VU na initiatief en aandringen van de Universitaire Studentenraad de vergoeding met ongeveer 20% verhoogd. Dit staat in schril contrast met de verhoging van 9% die de UvA sinds 2015 heeft doorgevoerd. Als je die verhoging doorberekend zou de UvA nu gemiddeld per student €34,96 uitkeren via het profileringsfonds. Dat ligt ver onder het landelijke gemiddelde in 2016 van €52,93.

 

De UvA moet jaarlijks het profileringsfonds herzien.

 

Al met al moet het College van Bestuur van de UvA inzien dat deze compensatie niet meer van deze tijd is en dat de regeling dit collegejaar nog aangepast moet worden. Daarnaast moeten we voorkomen dat een te lage compensatie voor studenten met studievertraging een structureel probleem wordt. Daarom zou het profileringsfonds jaarlijks moeten worden herzien. De financiële compensatie is al niet hoog, dus laten we deze studenten met studievertraging niet nog verder tekort doen. Van een kale kip valt niet te plukken.

 

Meer informatie over de regeling Profileringsfonds vind je hier. Als je denkt in aanmerking te komen voor de regeling kan je contact opnemen met je studieadviseur of decaan.

 

Bronnen

De staat van het profileringsfonds. (2016). Landelijke Studentenvakbond.

https://lsvb.nl/wp-content/uploads/2017/07/DEF-Onderzoeksrapport-Staat-van-het-profileringsfonds.pdf

 

Prijzen toen en nu. (z.d.). Centraal Bureau voor de Statistiek.

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/prijzen-toen-en-nu

 

CAO-archief. (2023). Universiteiten van Nederland.

https://www.universiteitenvannederland.nl/cao-archief

 

 

Verander de UvA, stel je verkiesbaar voor de medezeggenschap!

 

Wat zou jij willen veranderen op de UvA? Goedkopere maaltijden in de kantine? De mogelijkheid hebben om alle colleges online te volgen? Of de vrijheid krijgen om je politiek, religieus of cultureel uit te spreken? Als raadslid in de centrale medezeggenschap kan je strijden voor verandering! Niet op de manier dat je vervolgens door de politie wordt weggestuurd, maar gewoon netjes aan tafel met het College van Bestuur. De verkiezingen voor de medezeggenschap worden uiterst serieus genomen en tonen aardig wat gelijkenissen met de landelijke verkiezingen. Zo is het politieke veld versplinterd en kunnen studenten er via een kieswijzer achter komen welke partij het best bij ze past, maar op de UvA is er een ‘gratis bier’ partij. Verder kunnen de medezeggenschapsverkiezingen helaas op minder publiciteit en een lagere opkomst rekenen.

 

Centraal en facultair

Alle studenten op de UvA kunnen stemmen voor hun Facultaire Studentenraad (FSR) en voor de Centrale Studentenraad (CSR). Leden van de CSR zijn directe gesprekspartners van het College van Bestuur. Zij kunnen initiatieven aan het bestuur voorleggen, zoals een voorstel om over te stappen naar een duurzamere bank, of hun advies- en instemmingsrecht gebruiken om wijzigingen in het beleid naar hun hand te zetten. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld gaan over de hoogte van het collegegeld van een bepaalde opleiding, het verkorten of verlengen van collegeblokken, of over het financiële meerjarenplan van de UvA. De Facultaire Studentenraden voeren eigenlijk dezelfde taken uit, maar dan op facultair niveau. Zij vertegenwoordigen dus alle studenten in hun faculteit tijdens hun gesprekken met het faculteitsbestuur en hebben daarnaast nog initiatief-, advies- en instemmingsrecht.

 

Stempercentage

Dat voor veel studenten het belang van de medezeggenschap niet helemaal duidelijk is, blijkt uit het percentage studenten dat een stem uitbrengt. Vorig jaar was de opkomst voor de CSR met maar 16% het hoogst sinds 2014. Voor de FSR’s lagen de stempercentages het afgelopen jaar ook hoger. Dat kan zijn doordat de UvA vorig jaar eindelijk geïnvesteerd had in een goede campagne: voor elke uitgebrachte stem doneerde de UvA €1 aan KWF Kankerbestrijding. Aan de andere kant lag de opkomst tot 1996 elk jaar nog tussen de 30% en 45%, dus valt er ook dit jaar nog heel wat groei te behalen. De CSR hoopt dit jaar weer meer stemmen dan volgend jaar te halen, want hoe meer studenten er gestemd hebben, hoe beter de CSR haar positie als vertegenwoordiger van studenten kan gebruiken tijdens onderhandelingen met het bestuur.

 

Partijen

In de medezeggenschap zijn zo’n vijftien studentenpartijen actief. Sommige partijen zijn alleen actief in een specifieke faculteit, andere partijen leveren daarnaast ook centraal kandidaten aan of zijn zelfs actief op meerdere universiteiten, zoals de Vrije Student. Op de kandidaatslijsten die partijen inleveren staan veel studenten, maar niet alle kandidaten hebben de ambitie om het raadswerk daadwerkelijk te doen. Vele van hen zijn lijstduwers en proberen meer stemmen voor de partij binnen te harken. Uiteindelijk bepaalt het aantal stemmen voor de hele partij namelijk of de nummer een op de lijst een zetel verdiend. Tussen de partijen zitten grote verschillen. Voor de ene partij staat het decarboniseren, dekoloniseren en democratiseren van de UvA centraal, terwijl bij andere partijen duurzaamheid, studentenhuisvesting of de kwaliteit van het onderwijs hoger op de agenda staat. Op https://uvakieswijzer.nl/ kan je elk jaar ontdekken welke partij het beste bij je past!

 

Dus vind jij dat de UvA meer moet doen aan duurzaamheid, het kamertekort of de kwaliteit van onderwijs? Stel je dan verkiesbaar voor de medezeggenschap! Richt je eigen partij op of sluit je aan bij een partij die bij jouw idealen past. Wil je je stem liever op een andere manier laten horen? Stem dan tijdens de medezeggenschapsverkiezingen!

 

 

Stilte na de storm

Een open brief aan alle Amsterdamse mbo, hbo en wo studenten

 

Na de laatste Tweede Kamerverkiezingen heerst er een gekke kalmte op de straten, terwijl het land zich opmaakt voor een nieuwe politieke richting.

 

Belangrijke kwesties, zoals het leenstelsel, het groeiende tekort aan studentenhuisvesting, de regelingen rondom openbaar vervoer voor studenten en (mentale) gezondheidsproblemen onder studenten, staan nu centraal op de agenda.

 

Deze verkiezingen werden gekenmerkt als koersbepalende verkiezingen. Zelfs Nederland, bekend om zijn politieke stabiliteit, veranderde in een klimaat waarin “bestaanszekerheid”, “migratie” en “vrees voor linkse politiek” de belangrijkste thema's waren die mensen verenigden. Polarisatie en strategisch stemgedrag veranderde Nederland in één omslag.

 

Als verrassende winnaar van de verkiezingen: extreemrechts. Die in het verleden betrokken was bij schendingen van mensenrechten, discriminatie en het aanwakkeren van racisme. Deze uitkomst baart velen zorgen omdat één op de vier kiezers een mandaat verleent aan instabiele politiek met fascistische meningen.

 

De veranderingen in het politieke landschap bemoeilijken de strijd voor studentenbelangen op meerdere fronten. Dit geldt met name voor kwesties als gelijke kansen bij stages, eerlijke schooladviezen ongeacht de achtergrond van je ouders en arbeidsdiscriminatie vanwege je naam.

 

Het is van essentieel belang dat we ons inzetten om studentgerelateerde kwesties hoger op de politieke agenda te krijgen. ASVA, als ervaren partner, kan dit gesprek op gang brengen. Maar, dit vereist wel collectieve inspanningen. Samen staan we voor mensenrechten en sociale gelijkheid.

 

Tevens roepen we op tot het respecteren van politieke diversiteit en meningen. Verschillende ideeën en overtuigingen kunnen naast elkaar bestaan, zolang we niet intolerant zijn. Hier hebben we uiteindelijk allemaal baat bij. Vooral in Amsterdam, waar politieke debatten met een mondiaal perspectief van invloed zijn op onze stad.

 

Ter afsluiting is het belangrijk te benadrukken dat de verkiezingsuitslag een krachtig signaal is naar de Kamer, met kansen om actie te ondernemen. Dit opent de deur naar politieke discussies, wat een waardevolle overwinning is voor ons allen. Als student hebben we nu de gelegenheid om maatschappelijke gesprekken te voeren met vrienden, familie en medestudenten. Laten we vasthouden aan onze idealen, elkaar ondersteunen en begrip tonen voor elkaars gevoelens.

 

Met strijdlustige groet,

Namens haar bestuur en medewerkers,

 

Izabella Voortman

Voorzitter studentenvakbond ASVA

 

 

Verplichte werkcolleges

 

Aanwezigheidsplicht tijdens werkcolleges, mag dat wel? Ziek is ziek toch? Daarnaast kan een afspraak bij de gemeente al gauw uitlopen en klinkt vaststaan met de trein je vast ook niet onbekend in de oren (helaas). Elke student is wel eens verstrikt geraakt in een situatie waardoor je ineens je werkcollege mist. De vraag is dan alleen: hoeveel speling heb je? Mag je met een beetje geluk drie werkcolleges missen per vak, of houdt de docent je kort en mag je maar bij één werkcollege afwezig zijn? En wat als je niet aan de aanwezigheidsplicht voldoet? Dan zoek je het hogerop, met ASVA! Er zitten namelijk nogal wat voorwaarden aan het instellen van een aanwezigheidsplicht, waar vakken en werkcolleges lang niet altijd aan voldoen. De aanwezigheidsplicht is doorgeschoten en wij zijn hier dieper ingedoken.

 

Afgelopen jaar zaten wij met twee verschillende zaken bij het College van Beroep voor de Examens. Twee studenten waren uitgesloten van het maken van tentamens, omdat zij niet voldeden aan de aanwezigheidsplicht die het vak stelde. De aanwezigheidsplicht bestond uit het bijwonen van een bepaald aantal werkcolleges. Het College heeft in beide gevallen bepaald het simpel stellen van een aanwezigheidsplicht tijdens een algemene onderwijsvorm als een werkcollege niet juist is.

 

Een aanwezigheidsplicht mag alleen in dienst staan van bijzondere, veelal op praktische bekwaamheid gerichte onderwijsdoelen die aan het vak zijn verbonden, zoals bij practica, stages, excursies of bepaalde op een zeker product gerichte werkvormen. Afgezet tegen de academische vrijheid van de student en diens recht om tentamens af te leggen, moet er een specifieke meerwaarde worden aangetoond voor een aanwezigheidsplicht van het vak. Kort gezegd: een aanwezigheidsplicht mag alleen worden ingesteld voor praktische oefeningen, moet dan goed worden onderbouwd én vooraf (dus vóór inschrijving voor het vak) op ondubbelzinnige wijze aan studenten worden gecommuniceerd.

 

Dit houdt in dat de meeste aanwezigheidsplichten, zoals deze nu gelden, niet zijn toegestaan. Bij een hoop vakken is het namelijk zo dat aanwezigheid of simpelweg verplicht wordt gesteld en/of niks te maken heeft met op praktische bekwaamheid gerichte onderwijsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: ‘met elkaar in debat gaan’ en ‘de docent moet kunnen toetsen of de stof is begrepen’. Maar er zijn dus ook vakken waarbij deze verplichte aanwezigheid wél toegestaan is. Skip nu dus niet gelijk blind al je werkcolleges, maar spreek je docenten aan als je denkt dat er ten onrechte vast wordt gehouden aan een aanwezigheidsplicht. Mocht dit niks veranderen, kan je naar je opleidingscoördinator, opleidingscommissie of in het uiterste geval kan je een individuele zaak aanspannen bij de examencommissie.

 

Wordt jou het afleggen van een tentamen ook ten onrechte geweigerd? Of worden jouw rechten als student op een andere manier geschonden? ASVA’s rechtsbureau doet er alles aan om jou (als lid van ASVA) hierbij gratis te helpen en ondersteunen! Zo kan je eindelijk gewoon even ziek zijn zónder schuldgevoel of studievertraging. En zo hoort het ook. Help je mee om de universiteiten hierop te controleren?

 

 

Studie, stufi en Studentenvakbond ASVA Let’s go!

 

We beginnen het collegejaar goed, met grofweg €450 stufi op onze bankrekening gestort. En deze keer hoeven we het níet terug te betalen! Hoe kan het dat het beleid van de overheid ineens 180 graden gedraaid is? Simpel: politici zijn bezweken onder de aanhoudende druk van de belangenbehartigers van studenten. Maar wie of wat zijn die belangenbehartigers nou precies?

 

Studentenvakbond ASVA is er in ieder geval een. ASVA bestaat om de zorgen van elke student aan te kaarten, zowel bij onderwijsinstellingen als bij de gemeente, provincie en Tweede Kamer. ASVA strijdt al meer dan 75 jaar voor de belangen van alle studenten. Naast het organiseren van de Maagdenhuisbezetting en verschillende succesvolle demonstraties op de Dam, is ASVA ook verantwoordelijk voor het ontstaan van de Intreeweek op de UvA en de HvA Experience. De afgelopen jaren is veel van ASVA’s onuitputtelijke strijdlust gegaan naar de terugkeer van de basisbeurs en de compensatie voor het leenstelsel, met als hoogtepunt ASVA’s deelname in de succesvolle #nietmijnschuld-campagne. ASVA zet alles op alles om op te komen voor de rechten en wensen van studenten.

 

Naast al deze activiteiten heeft ASVA voor elke student een breed aanbod aan diensten die jouw studentenleven makkelijker maken. Iets wat al jaren niet bepaald makkelijk is, is het vinden van een kamer. Daarom hebben we deze zomer niet stil gezeten en hebben we voor jou een HOE VIND IK EEN KAMER IN AMSTERDAM? stappenplan gemaakt: https://asva.nl/kamerstappenplan/. Het blijft een vreselijke opgave, maar hopelijk kan je die bank bij je vrienden hierdoor iets sneller verlaten… Heb je wél een kamer gevonden, maar doet je huisbaas moeilijk over het contract? Dan is er voor jou ons ASVA rechtsbureau. Ook voor andere vragen kan je bij het rechtsbureau terecht. Hiernaast bieden wij goedkope én gekeurde legale tweedehands fietsen aan, zodat je met een schoon geweten én zonder gerammel het prachtige Amsterdam kan ontdekken. Heb je een fiets nodig die wat meer bagage aan kan? Leen dan gratis een bakfiets bij onze uitleenservice. Bij de uitleenservice kan je ook terecht voor onder andere een silent disco set, een speaker, of een camera.

 

Dus heb je zorgen over de kwaliteit van jouw onderwijs, het bindend studie advies of de mentale gezondheid van studenten? Nu weet je waar je moet zijn: bij ASVA. En wil je meehelpen met het verbeteren van de situatie van alle Amsterdamse studenten? Word dan vooral lid van ASVA! Hoe meer studenten zich aansluiten, hoe sterker we staan. Wil je zelf meedenken over hoe we het leven van studenten kunnen verbeteren? Check dan onze vacatures, of word vrijwilliger!

 

 

Stem voor jouw vertegenwoordiging!

 

Kan je iets bedenken waarvoor de opkomst nóg lager is dan voor de waterschapsverkiezingen? Spoiler alert: voor de medezeggenschapsverkiezingen op hogescholen en universiteiten, áls er al genoeg kandidaten zijn om de verkiezingen door te laten gaan. Achter alle collegezalen, studieplekken en kantines zit vanzelfsprekend een grote organisatie. Maar hoe wordt eigenlijk bepaald wat voor eten studenten in de kantine willen zien, tot hoe laat colleges door mogen gaan en wat voor alcoholbeleid een universiteit of hogeschool moet voeren? Dit zijn allemaal onderwerpen waarvoor de universiteit of hogeschool de medezeggenschap voor raadpleegt.

 

Centraal en decentraal niveau

Op centraal niveau zijn de leden van de medezeggenschapsraad directe gesprekspartners van het College van Bestuur. Hier kunnen zij initiatieven aan het bestuur voorleggen, zoals het aanbieden van gratis menstruatieproducten in de wc’s. Daarnaast hebben ze adviesrecht of instemmingsrecht op wijzigingen in het beleid van de onderwijsinstelling. Dit kan gaan over het verkorten of verlengen van collegeblokken, of over het financiële meerjarenplan van de hogeschool of universiteit. De centrale medezeggenschap bestaat uit studenten en personeelsleden en zij werken vaak samen aan hun adviezen of initiatieven. Op decentraal niveau voeren de faculteitsraden eigenlijk dezelfde taken uit, maar dan op facultair niveau. Zij vertegenwoordigen dus alle studenten in hun faculteit tijdens hun gesprekken met het faculteitsbestuur en hebben daarnaast nog initiatief-, advies- en instemmingsrecht.

 

Stempercentage

Er is dus best een belangrijke taak weggelegd voor de studenten die jou vertegenwoordigen in je faculteit of op de hele universiteit of hogeschool. Helaas is het gros van de studenten zich daar op z’n zachtst gezegd niet helemaal bewust van. Vorig jaar was de opkomst voor de centrale medezeggenschapsverkiezingen 11% op de UvA en op de HvA zelfs maar zo’n 6%. Je kan wel stellen dat het ‘vroeger was alles beter’ gezegde hier op gaat. Tot 1996 lag de opkomst op de UvA elk jaar nog tussen de 30% en 45%. De oorzaak van deze trendbreuk zit hem waarschijnlijk in het feit dat de manieren van invloed uitoefenen door de jaren heen zijn veranderd. Er zijn nu veel directere mogelijkheden om feedback te geven. Er zijn opleidingscommissies, evaluerende enquêtes en examencommissies.

 

Invloed medezeggenschap

Toch blijven er nog allerlei belangrijke onderwerpen over waarvoor de medezeggenschap in actie kan komen. Dringt de medezeggenschap aan op het verduurzamen van de universiteit of hogeschool, moet de onderwijsinstelling zich inclusiever opstellen of moet er juist een einde komen aan het werven van internationale studenten? De standpunten die de medezeggenschap inneemt, zijn van groot belang voor de richting die de onderwijsinstelling neemt. Het College van Bestuur gebruikt deze standpunten namelijk als referentiekader voor wat hoger op hun prioriteitenlijstje moet komen. Een meerwaarde van de medezeggenschap is dat de raadsleden niet eerst groots op de campus hoeven te protesteren voordat iets bij het College van Bestuur op de agenda komt, maar dat ze hun mening gewoon direct aan het bestuur kunnen uitspreken.

 

Dus vind jij dat de universiteit of hogeschool wél wat moet doen aan de vele studenten zonder vaste woonruimte, aan de representativiteit van het onderwijs of aan het bindend studieadvies? Stem dan twee keer tijdens de medezeggenschapsverkiezingen in mei. Eén keer voor je faculteitsraad en één keer voor de centrale medezeggenschapsraad.

 

 

ASVA zoekt: bestuur 2023|2024

 

Kom jij altijd op voor je medestudenten als een tentamen weer eens oneerlijk is beoordeeld? Ben jij gedreven om je uit te spreken over het bindend studieadvies of studentenhuisvesting? Organiseer jij altijd de leukste evenementen voor je vereniging, je vrienden of je familie? Vind jij dat Amsterdamse studenten een luidere stem verdienen en zou jij die stem wel willen zijn? Dan is ASVA op zoek naar jou!

 

Wat is ASVA?

ASVA strijdt voor de belangen van de Amsterdamse student: of het nu gaat om kwaliteit van het onderwijs, het ontbreken van energietoeslag voor studenten of het openbaar vervoer — ASVA staat klaar voor alle 100.000 studenten in Amsterdam.

 

ASVA voert actie wanneer dat nodig is en houdt studenten op de hoogte van belangrijke onderwerpen als rechten van studenten, compensatie van het leenstelsel en huisvesting. Ook biedt ASVA studenten diensten aan, zoals gratis rechtshulp, goedkope fietsen en kan je voor al je vragen terecht bij onze geliefde studentenbalie. Naast actievoeren is ASVA de spin in het web van het Amsterdamse studentenleven: ASVA verbindt studieverenigingen, ondersteunt studenteninitiatieven en bevordert een actief studentenleven door bijvoorbeeld de organisatie van de Amsterdamse Besturendag.

 

Als bestuurslid regel je praktische zaken, ga je in gesprek met verschillende lokale en landelijke partijen en overzie jij alles wat er binnen ASVA gebeurt. Met de andere bestuursleden denk je na over de koers die ASVA vaart én je werkt samen met een scala aan leuke medewerkers en vrijwilligers, die net zulke activistische studenten zijn als jij!

 

Wat biedt ASVA jou?

● Een heel leuk bestuursjaar!

● Ontwikkeling op functie specifieke taken (bijvoorbeeld contact met media of boekhouden)

● Leren over o.a. onderwijsbeleid, huisvesting en welzijn

● Het verschil kunnen maken voor studenten op lokaal en landelijk niveau

● Je netwerk enorm uitbreiden, zowel lokaal als landelijk

● Samenwerken met (en sturing geven aan) de medewerkers en vrijwilligers van ASVA waarbij gezelligheid een belangrijk onderdeel is (zo zijn er weekendjes weg en andere leuke activiteiten)

● Een gezellige, vaste werkomgeving op Roeterseiland

● Een bestuursbeurs (€720,- per maand bij fulltime)

 

Wat bied jij ASVA?

● Je bent leergierig, werkt hard en weet hoe je met kritiek (geven én nemen) moet omgaan.

● Je bent betrokken bij het studentenleven en het onderwijs, en je wilt je graag inzetten voor de belangen van studenten.

● Snel schakelen en het overzicht bewaren zijn voor jou geen probleem.

● Je werkt goed in teamverband, maar bent ook niet bang om het heft in eigen handen te nemen en je eigen weg te zoeken.

 

Hoe kun je solliciteren?

Om te solliciteren stuur je uiterlijk 2 april maart een mail naar soco@asva.nl met de volgende onderdelen:

● Een sollicitatiebrief met de reden van solliciteren, iets over jezelf en jouw ervaring, en wat jou tot een geschikte kandidaat maakt.

● (Optioneel) Een motivatie voor je voorkeursfunctie

● Je CV

 

Meer weten over de tijdinvestering en de sollicitatieperiode? Check dan onze website.

 

Als je meer wilt weten over hoe het is om bestuurslid bij ASVA te zijn, kan je op 22 en 27 maart tussen 18:00-19:00 langskomen bij het Wibauthuis van de HvA in lokaal 07A22 voor het bestuursinloopuurtje! Aanmelden om mee te eten kan hier. Houd daarnaast ons Instagram account in de gaten om de Insta takeovers van de huidige bestuursleden te zien!

 

 

Politiek dakloos? ASVA helpt!

 

Studenten hebben niet alleen moeite met het vinden van een kamer in Amsterdam, maar ook met het vinden van hun juiste kamer representatie in Den Haag. 15 maart zijn er weer verkiezingen en dit keer voor de Provinciale Staten en waterschappen. Deze verkiezingen zijn niet op z’n zachtst gezegd niet erg populair; tijdens de Provinciale Staten verkiezingen in 2019 was de opkomst het hoogst in 30 jaar, met een opkomstpercentage van 56,16%. Hoor jij bij de kleine meerderheid van Nederland en heb je wél een mening over hoeveel de provincie moet doen tegen klimaatverandering, over wat er moet gebeuren met Schiphol en over hoe het openbaar vervoer geregeld moet worden? Dan raden we je aan om je stemrecht op 15 maart te gebruiken.

 

Waar stem je voor?

De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen worden om de vier jaar gecombineerd gehouden. Bij de waterschapsverkiezingen stem je voor het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur, het is dus vergelijkbaar met de gemeenteraad. Nu vraag je je misschien af, wat zijn de waterschappen precies? De waterschappen maken keuzes over hoe we omgaan met water. Over hoe we onszelf tegen het water beschermen en het water tegen ons. Maar ook over natuurbehoud, en hoe we op een goede manier van het water kunnen genieten. Amsterdam en omstreken hoort bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

 

Je stem bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft gevolgen voor de leden van de Provinciale Staten. De gekozen leden van de Provinciale Staten vormen het parlement van de provincie en zijn dus de volksvertegenwoordigers. Zij bepalen het beleid van de provincie en beslissen mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en natuurgebieden. Daarnaast kiezen en controleren ze het dagelijks bestuur van de provincie. Tot slot kiezen ze de leden van de Eerste Kamer. Jouw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft dus gevolgen voor het hele land.

 

Op welke partijen kan je stemmen?

Bij de waterschapsverkiezingen kan je grotendeels op dezelfde partijen stemmen als bij bijvoorbeeld de Tweede Kamer verkiezingen. Daarnaast zijn er specifieke partijen die voort zijn gekomen uit samenwerkingen met landelijke partijen. Zo is De Groenen een samenwerking met de Piratenpartij en wordt Water Natuurlijk gesteund door GroenLinks, D66 en Volt. Alle partijen hebben verschillende standpunten over waterschapslasten, de hoogte van het waterpeil en de mate van investeringen in biodiversiteit.

 

Ook bij de Provinciale Statenverkiezingen doen landelijke partijen mee zoals D66, CDA, GroenLinks en VVD. Daarnaast zijn er partijen zoals Namens Noord-Hollanders en Onafhankelijke Politiek-NH die uitzonderlijk gericht zijn op de provincie. De partij AWP voor water, klimaat en natuur zit al 20 jaar in de besturen van alle waterschappen en stelt zich dit jaar ook verkiesbaar in 7 provincies. Hiermee is AWP de eerste landelijke partij die zich specifiek richt op waterschap én provincie. Via de website mijnstem, zijn zowel voor de provincie Noord-Holland, als waterschap Amstel, Gooi en Vecht de standpunten van alle partijen te vinden.

 

Wat doet ASVA?

ASVA wil ervoor zorgen dat studenten goed vertegenwoordigd worden de komende vier jaar. Om dit voor elkaar te krijgen, willen we je meer inzicht geven in de partijen waar je op kunt stemmen. In samenwerking met EOS, BSKA en SV Machiavelli, organiseren we een verkiezingsdebat op 28 februari in CREA. Hier zullen negen kandidaten met elkaar in discussie gaan over onderwerpen die de agenda van de Provinciale Staten de komende tijd zullen domineren. Dus wil je meer of betere daken boven de hoofden van studenten? Stem dan 15 maart.

 

 

Studenten zijn onschuldig! #nietmijnschuld

 

Voor veel mensen betekent het begin van een nieuw jaar, beginnen met een schone lei. Net wat minder geld uitgeven aan onnodige dingen, voortaan een herbruikbare beker meenemen en jezelf weer vol goede moed in je studie storten zijn goede ideeën om 2023 mee te beginnen. Naast deze goede voornemens die hopelijk dit jaar gerealiseerd zullen worden, is er ook een grote tegenvaller waar 2023 mee ingeluid is.

 

Met het ingaan van het nieuwe jaar, is namelijk ook het nieuwe rentepercentage ingegaan op studieschulden. Dit werpt weer een nieuw licht op het alledaagse dilemma waar studenten mee kampen: werken, lenen of beide? Gemiddeld kost studeren namelijk bijna 900 euro per maand, aldus het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (2017). Naast een bijdrage van de ouders en/of de inkomensafhankelijke aanvullende beurs, betalen studenten dit vaak door geld te lenen van DUO. Bijna 70% van de studenten leent, en zij lenen gemiddeld 700 euro per maand. Omgerekend is dit 8400 euro per jaar, en 33.600 na een nominaal afgeronde hbo-bachelor of wo-bachelor en master.

 

Alle hbo- en wo-studenten moeten als ze nu een rentevaste terugbetalingsperiode ingaan, de komende vijf jaar 0,46% rente over hun studieschuld betalen. Voor mbo-studenten is dit zelfs 1,78%. Het toevoegen van een extra voornemen om de verwarming nog wat graden lager te zetten, is hierdoor geen vreemde ingeving. ASVA vindt dit echter geen oplossing en samen met ASVA nog vele anderen. Via de nietmijnschuld-beweging verenigen studentenorganisaties in heel Nederland zich om zich hard te maken voor een basisbeurs en voor compensatie voor de pechgeneratie. Nu heeft nietmijnschuld zich ook laten horen tegen de gestegen rente. Ruim 100.000 mensen tekenden de petitie #stopderente.

 

Behalve de klimaat-, woon- en energiecrisis waar deze generatie de rekening van betaalt, worden studenten nu ook opgezadeld met een torenhoge studieschuld, waar nu ineens een rentepercentage op wordt losgelaten. Jarenlang heeft de politiek verkondigd dat lenen voor je studie geen probleem is. Sterker nog, politici moedigden studenten juist aan om te lenen, met als paradepaardje van het leenstelsel de gunstige leenvoorwaarden. Na het verhogen van de rente gaan deze gunstige voorwaarden niet meer op. Onder studenten heerst onzekerheid over tot op welke hoogte de rente zal stijgen als zij een nieuwe rentevaste periode ingaan. Om over de compensatie maar niet te spreken. Studenten die 4 jaar hebben gestudeerd, krijgen mogelijk €1.436 als korting op hun studieschuld, of uitbetaald. Op sociale media gaat dit gebaar rond met de leus ‘gebruik de kortingscode RUTTE10 voor 10% korting op je studieschuld’ en dan heb je nog geluk als dit bedrag voor jou daadwerkelijk 10% is en niet minder.

 

Voor de aankomende studenten is er een wat ruimhartiger voorstel. Er zal een wetsvoorstel naar het parlement gaan om weer een basisbeurs in te voeren, iets waar de pechgeneratie jarenlang voor heeft gestreden. Echter zijn ook op dit voorstel wat dingen aan te merken. De basisbeurs wordt bijvoorbeeld alleen maar gegeven tijdens de eerste vier jaar dat mensen studeren. Dit betekent dat iedereen die nu al een aantal jaar heeft gestudeerd, recht heeft op nog maar één à twee jaar basisbeurs. Daarnaast zal de basisbeurs voor aankomend jaar, en de twee jaar daarna waarschijnlijk ook, verhoogd worden in verband met de inflatie. Dit zal beter tegemoetkomen aan de kosten die studenten maken, maar ASVA zou deze verhoging graag structureel zien.

 

ASVA vindt dat de pechgeneratie buitenproportioneel benadeeld wordt door de verhoogde rente en het gebrek aan substantiële compensatie. Daarnaast wil ASVA voor de huidige studenten betere voorwaarden voor de basisbeurs. Daarom zal ASVA deelnemen aan het nietmijnschuld-protest op maandag 6 februari. In Utrecht zal door middel van een theatervoorstelling een parallel getrokken worden tussen de overheid en een rechtbank. In een rechtszaak zullen studenten worden aangeklaagd en veroordeeld voor het feit dat ze op het verkeerde moment zijn begonnen met studeren. Verander de ‘rechters’ van Nederland van gedachten en neem deel aan het nietmijnschuld-protest op 6 februari!

 

Van der Werf, M., Schonewille, G., Stoof, R. (2017). Nibud studentenonderzoek 2017

 

 

ASVA strijdt tegen menstruatiearmoede

 

‘Heeft een van jullie maandverband of een tampon bij zich?’. Voor veel studenten zal dit niet de eerste keer zijn dat ze deze vraag hebben gehoord. Soms valt het moment van menstruatie je namelijk rauw op je dak. Je lichaam houdt natuurlijk geen rekening met de eventuele aanwezigheid van menstruatieproducten op dat moment, of met het feit dat je huur net is afgeschreven of je fiets is gestolen en je dus even krap bij kas zit. ASVA vindt dat menstruatieproducten voor alle mensen beschikbaar moeten zijn die dat nodig hebben. Daarom strijdt ASVA voor gratis menstruatieproducten op onderwijsinstellingen. Om zelf het goede voorbeeld te geven en om natuurlijk al zoveel mogelijk studenten te helpen, zijn er al het hele jaar menstruatieproducten aanwezig bij de studentenbalie van ASVA. Deze worden veelvuldig gebruikt door zowel medewerkers en vrijwilligers van ASVA, als door andere bezoekers van CREA. En voor die betaalbare nieuwe fiets kan je overigens ook bij ASVA terecht!

 

UvA: Menstruatieproducten uit de automaat

Op de UvA is de Centrale Studenten Raad (CSR) anderhalf jaar geleden al begonnen met het maken van concrete plannen om gratis menstruatieproducten beschikbaar te maken op de campus. Een concreet voorstel is toen afgewezen door het College van Bestuur, omdat de gratis menstruatieproducten in het voorstel belastingtechnische problemen kon opleveren met betrekking tot medewerkers. Inmiddels heeft de CSR een mondelinge toezegging gekregen om een pilot te starten op de UvA, waarbij in elk gebouw pakketjes menstruatieproducten voor 1 cent beschikbaar zijn in snoepautomaten. Dit zou vanaf dit onderwijsjaar ingaan, maar er is nog geen concrete actie ondernomen.

 

HvA: Bestuurlijk bezwaar

De HvA doet het tot nu toe iets beter dan de UvA. Op de 4e verdieping aan de Wibautstraat zit namelijk SESI Community Center. Zij zijn onderdeel van de faculteit Maatschappij & Recht en staan onder andere voor inclusie. In het kader daarvan zijn ze om menstruatiearmoede tegen te gaan een samenwerking aangegaan met het Armoedefonds. Op hun kantoor staat al een jaar een kastje waar mensen menstruatieproducten uit kunnen pakken wanneer ze die nodig hebben. Dit is dus soortgelijk aan wat ASVA heeft en ook op de HvA wordt dit kastje veelvuldig gebruikt. Dit is echter een initiatief los van de hogeschool, want vanuit de HvA zelf zijn er nog geen menstruatieproducten beschikbaar voor studenten. Een student is begonnen aan een pilot in het Corry Tendeloohuis (voorheen Fraijlemaborg), maar hier wordt tegen bestuurlijk bezwaar aangelopen. Vanuit HvA zelf blijkt gratis menstruatieproducten lastig te regelen zijn, en moeten initiatieven vooral decentraal vanuit studieverenigingen komen in samenwerking met bijvoorbeeld het armoedefonds.

 

Nog geen oplossing

Al met al zijn er hier en daar wat initiatieven, maar een grote overkoepelende oplossing is er nog niet op de onderwijsinstellingen. In Amsterdam, een stad die normaal koploper is op het gebied van inclusie, laten onderwijsinstellingen nu steken vallen. Daarom blijft het studentenwelzijn team van ASVA zich inzetten om bewustzijn voor dit probleem te creëren, met

als doel dat studenten in Amsterdam allemaal zonder menstruatiezorgen kunnen studeren. Tot het zover is, kan je altijd langs de balie van ASVA komen!

 

 

 

Genoeg gestrest? ASVA rekent af met het Bindend Studie Advies (BSA)

 

Hoge studieschulden, woningstress en ruimtetekort op de hogere onderwijsinstellingen. Dit zijn allemaal problemen waar studenten mee te maken hebben, om nog maar te zwijgen van de prestatiedruk die er heerst. Als student wil je je studiepunten halen, relevante ervaring opdoen voor je cv en daarnaast nog een actief sociaal leven leiden, het liefst bij een vereniging. Al deze ambities kunnen vooral in het eerste jaar overweldigend zijn. Studenten wonen nog bij hun ouders, zijn op zoek naar een woning, of moeten voor het eerst hun eigen huishouden runnen. Al jaren zet ASVA zich in om studenten zoveel mogelijk te helpen en op dit moment is het BSA een in het oog springend probleem dat wij gaan aanpakken. Daarom voeren we de campagne #BSAfschaffen samen met de SRVU. We hebben een petitie opgezet met als doel het bindend studie advies niet-bindend meer te maken.

 

Geen goede graadmeter

 

Het studieadvies is aanvankelijk ingevoerd om te voorkomen dat studenten doorgaan met een studie die niet bij hen past. Universiteiten en hogescholen kunnen zelf bepalen of ze dit advies bindend, of niet-bindend willen maken. Wij merken dat het BSA niet het doel dient waar het voor bedoeld is, namelijk ervoor zorgen dat studenten een studie doen die bij ze past. Het BSA is hier geen goede graadmeter voor. Het niet voldoen aan de BSA-norm kan

namelijk met nog vele andere aspecten te maken hebben. Aan het begin van een studie moeten studenten wennen aan een nieuw onderwijssysteem, een nieuwe sociale omgeving en voor het eerst zelfstandig wonen of veel reizen. Dit kan ervoor zorgen dat het eerste jaar iets minder soepel verloopt en dat dat terug te zien is in de studieresultaten.

 

Stress en onzekerheid

 

Het BSA draagt ook bij aan stress en onzekerheid bij studenten (Stegers-Jager et al., 2020). Er heerst niet alleen stress over het moeten voldoen aan de BSA-norm, maar ook stress over de onzekere mogelijkheid voor een uitzondering op het BSA. Stress heeft op haar beurt weer een averechts effect op het studievermogen van studenten (Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten Hoger Onderwijs, 2021). Zo lijkt het BSA eerder een sta-in-de-weg bij het studeren, dan een goedbedoeld hulpmiddel.

ASVA helpt - help jij mee?

 

Om ervoor te zorgen dat alle studenten, ondanks vele veranderingen of stressgevoeligheid, een studie kunnen doen die bij hen past, heeft ASVA jouw hulp nodig. Door middel van het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen op deze petitie, willen we ervoor zorgen dat het bindend studieadvies vervangen wordt door een niet-bindend studieadvies. Ons voorstel is dat bij een negatief advies een gesprek met de studieadviseur hoort en het inleveren van een studieplan. Op deze manier worden studenten gestimuleerd om na te denken over de invulling van hun studie en studententijd en komen eventuele problemen sneller aan het licht.

Lijkt een inhoudelijk studieadvies met een gesprek je ook beter dan een BSA dat studiedromen belemmert en je stress verhoogt? Teken dan ASVA’s petitie hier. Verder op de hoogte blijven van de campagne? Volg ons op @bsabolish op Instagram.

 

RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland, Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten Hoger Onderwijs, 2021

Stegers‐Jager, K. M., Savas, M., Waal, J., Rossum, E. F. C. & Woltman, A. M. (2020, 20 maart). Gender‐specific effects of raising Year‐1 standards on medical students’ academic performance and stress levels. Medical Education, 54(6), 538–546.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/medu.14068

 

 

Nieuw ASVA bestuur 2022-2023!


Een nieuw studiejaar betekent een nieuw bestuur bij de ASVA studentenvakbond. Wie zijn zij, wat houdt hen bezig en waar gaan zij dit jaar voor strijden? 

 

 

Aziza Filal


Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Aziza Filal en ik ben 22 jaar oud. Ik ben nu de voorzitter van ASVA. De drie grootste portefeuilles waar ik me mee bezig houd zijn: onderwijs hbo, duurzaamheid en diversiteit, inclusie & dekolonisatie.

 

Waarom ben je bestuur geworden van ASVA?

ASVA is een mooie vakbond en ik zou graag willen dat veel meer studenten dit weten en dat zij gebruik kunnen maken van de faciliteiten die ASVA heeft. Hiervoor ben ik o.a. bestuur geworden. Daarnaast wil ik me ook hard maken voor een goede representatie van de populatie studenten in het bestuur, want door die goede representatie kan ASVA de stem van studenten beter vertegenwoordigen.

 

Hoe woon je?

Ik woon bij mijn moeder in Amstelveen, maar ben wel opzoek naar iets leuks in Amsterdam, dus mocht je wat weten :)

 

Waar ga je je aankomend jaar het meest mee bezig houden?

Ik krijg energie van het idee van mensen samen laten komen, mensen verbinden met elkaar. Ik geloof dat daar zoveel moois uit kan ontstaan, daarom wil ik mij inzetten voor studenten in brede zin om ASVA heen en binnen ASVA.

 

 

Paula Eikelboom

 


Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Paula en ik leef al 20 jaar. Ik heb een paar jaar geleden de briljante keuze genomen om culturele antropologie te gaan studeren. Wat ik nou eigenlijk met deze studie kan? Nou, ik wil graag de ggz fixen, want ik word er erg verdrietig van dat dit nu een onwerkbaar systeem is. 

 

Waarom ben je bestuur geworden van ASVA?

Op het moment ben ik de vicevoorzitter van ASVA. Dit houdt in dat ik zorg voor onze medewerkers en voor mijn bestuur. Ik leid onze vergaderingen en ik zit te de medewerkers overleggen voor. Je kan me ook wel een interne voorzitter noemen. 

 

Hoe woon je?

Ik woon in een flat met een ander huisgenootje in de bijlmer. Ik ben ook goed in van andermans huizen mijn thuis maken. 

 

Waar ga je je aankomend jaar het meest mee bezig houden?

Ik ben bestuur gaan doen bij ASVA omdat ik graag voor de student wil opkomen. Op dit moment heeft de Amsterdamse student het niet zo makkelijk. Zo wordt alles duurder en mogen we ook nog eens rente op onze schuld betalen. Ook is de werkdruk hoog en zie ik in mijn omgeving steeds meer dat studenten depressief raken of vereenzamen. Nou kan ik daar heel goed over klagen, maar vind ik het ook goed om daar actie op te ondernemen. Ik zal me daarom ook bezighouden met studentenwelzijn en diversiteit, inclusie en dekolonisatie.

 

 

Anneke van der Werf

 

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Anneke, 22 jaar oud en sinds 1 september secretaris bij ASVA. Ik hou me dus bezig met de notulen en de mail, maar daarnaast ben ik ook Bestuurslid Diensten. Dit houdt in dat ik over de (meeste) diensten van ASVA ga. Of je nou een bakfiets of een training effectief vergaderen nodig hebt, of je nou rechtshulp wilt of iemand die een belangrijk document naar correct Engels vertaalt, ik (en mijn collega's) zijn er voor je. 

 

Waarom ben je bestuur geworden van ASVA?

Ik ben bestuur geworden omdat ik het leven van de Amsterdamse student een stukje gemakkelijker wil maken, en ik ASVA een heel vette organisatie vind. Ik werk er nu iets meer dan een jaar, in die tijd is het echt mijn plekje geworden. 

 

Hoe woon je?

Op het ASVA-kantoor. Grapje, al ben ik daar oprecht wel vaker dan thuis. Thuis is in dit geval in Zuidoost. 

 

Waar ga je je aankomend jaar het meest mee bezig houden?

Aankomend jaar ga ik me dus bezig houden met de diensten, maar ook met huisvesting, onze CoBo, onze marketing, het versterken van de achterban... Echt een groot project of focus heb ik niet, ik ben eerder van alle markten thuis.

 

 

Teun Prins

 

Wie ben je en wat doe je?

Hoi, Ik ben Teun (hij/hem). Ik ben 23. Ik ben dit jaar de penningmeester van ASVA. Dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor de financiën van ASVA. Ik ben vaak degene die beslist of en waaraan geld uitgeven mag worden. Ik hou daarnaast ook het overzicht voor de begrotingen van de verschillende takken van ASVA.

 

Waarom ben je bestuur geworden van ASVA?

Ik heb gesolliciteerd voor het bestuur omdat ik graag dingen beter wil maken en omdat ik weet dat ik daarvoor bij ASVA echt op de goede plek ben. Studenten in Nederland zijn er in de afgelopen 10 jaar flink op achteruit gegaan. ASVA doet veel om die trend te keren, dus daar zet ik me graag voor in.

 

Hoe woon je?

Ik woon op mezelf in een studio. 

 

Waar ga je je aankomend jaar het meest mee bezig houden?

Komend jaar ga ik me onder andere inzetten voor het welzijn van studenten en een goede studiefinanciering. Ook ga ik me bezighouden met onderwijs op de universiteit en internationalisering.

 

Als je vragen voor mij hebt of er is iets waar ik je misschien mee kan helpen, dan kun je me mailen via teun.prins@asva.nl. Je kunt me ook bellen of Whatsappen via +316  53 30 83 73. 

 


 

Bor van Zeeland

 

Wie ben je en wat doe je?

Hey, ik ben Bor van Zeeland, 20 jaar en student politicologie. Naast mijn studie ben ik actief bij de Datavakbond en ben ik lid van de PvdA. 

 

Waarom ben je bestuur geworden van ASVA?

Ik heb besloten bestuur te gaan doen voor ASVA, omdat het voor studenten een bijzonder zware tijd is: het woningtekort, het leenstelsel, corona, het klimaat. Daarom zou ik zelf niks liever willen dan me ‘hands-on’ inzetten in het verbeteren van de positie van de Amsterdamse student. Daarnaast had ik zelf genoeg van in de boeken zitten met mijn studie, en wilde ik graag mijn kennis over de politiek de praktijk inbrengen.

 

Hoe woon je?

Op dit moment woonachtig in het (naar mijn mening) prachtige, diverse en groene Slotervaart in een rijtjeshuis met vier andere studenten. Wat ons verenigt als huis is onze gedeelde liefde voor muziek. 

 

Waar ga je je aankomend jaar het meest mee bezig houden?

Binnen ASVA bestuur 78 zal ik de rol innemen van algemeen bestuurslid, dit betekent dat ik geen functiespecifieke taken heb, maar me wel extra goed kan verdiepen in de portefeuilles die ik op me zal nemen. Mijn belangrijkste portefeuille voor het jaar zal huisvesting zijn, daarnaast zullen het ISO, Politieke Contacten, Diensten en het Rechtsbureau eveneens belangrijke portefeuilles voor mij zijn. 

 

 

Milena de Swart

 

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Milena, ik ben 23 jaar oud en ik ben één van de twee Algemeen Bestuursleden bij ASVA dit jaar. Naast dat ik veel bezig ben bij ASVA, speel ik graag harp en ben ik gek op thee, wijn en katten. Soms studeer ik ook en dan werk ik aan mijn Master Artificial Intelligence.

 

Waarom ben je bestuur geworden van ASVA?

De afgelopen twee jaar ben ik medewerker geweest bij ASVA, en dat motiveerde me echt om meer tijd in ASVA te steken en te solliciteren voor het bestuur. Bij ASVA heb ik echt mijn plekje gevonden en ik wil er graag voor zorgen dat iedereen het bij ons zo leuk kan hebben als ik heb!

 

Hoe woon je?

Ik woon in een studentenwoning van DUWO, een studio naast het metrostation Heemstedestraat.

 

Waar ga je je aankomend jaar het meest mee bezig houden?

Het aankomende jaar ligt mijn focus op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het versterken van de achterban. Ik wil graag campagnes en acties opzetten om meer studenten te bereiken, maar ik verheug me ook heel erg om op iedereens CoBo langs te komen.