Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans
opinie

‘Hierom willen we een internationale bachelor psychologie aan de UvA’

30 januari 2018 - 09:56

Er ontstond een hoop commotie toen bleek dat er maar liefst 1.200 internationale studenten zich hadden aangemeld voor de nieuwe tweetalige UvA-bachelor psychologie en daardoor mogelijk Nederlandse studenten achter het net zouden vissen. Ingmar Visser en Han van der Maas leggen uit waarom een internationale bachelor toch de goede keuze is.

Naar aanleiding van de grote interesse voor onze nieuwe tweetalige bachelor psychologie, woedde er de afgelopen week in de media een forse discussie over de internationalisering van het hoger onderwijs. Die discussie was vooral politiek en algemeen van aard en ging weinig over de specifieke overwegingen die bij de opleiding psychologie hebben geleid tot de beslissing om vanaf het academische jaar 2018/2019 een tweetalige bachelor aan te bieden. Die overwegingen geven we hier.

 

Engels én Nederlands

De tweetalige bachelor psychologie aan de UvA wordt ingericht met behulp van één eenvoudig uitgangspunt: daar waar passief taalgebruik vereist is in de opleiding (lezen, luisteren) bieden we het onderwijs in het Engels aan (literatuur en hoorcolleges); daar waar actief taalgebruik (schrijven, spreken) gevraagd wordt van de student, bieden we hem of haar de keuze: Nederlands of Engels. In de praktijk betekent dat dus dat studenten hoorcolleges in het Engels volgen en werkgroepen in een taal naar keuze bijwonen. Tentamens en schrijfopdrachten worden in het Engels aangeboden en kunnen naar keuze in het Engels of Nederlands beantwoord worden. Daar waar de specifieke inhoud van vakken gekoppeld is aan Nederlandse praktijken en/of wet- en regelgeving worden betreffende vakken in het Nederlands gegeven.

Doordat in de international classroom studenten met verschillende achtergronden samen komen wordt de belichting van het onderwerp van studie rijker

De redenen om te kiezen voor (deze vorm van) internationalisering zijn legio. De meest genoemde en wellicht ook de belangrijkste is de mogelijkheid om de international classroom gestalte te geven. Doordat in de international classroom studenten met verschillende achtergronden samen komen wordt de belichting van het onderwerp van studie rijker. Voor de psychologie geldt ook zeker dat opvattingen over mentale stoornissen, geestelijke gezondheid en het functioneren van onze cognitie mede door cultuur en achtergrond bepaald worden.  

 

Een internationale arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt internationaliseert, ook voor psychologen. HR-manager, coach van groepen, beleidsmedewerker, testontwikkelaar – het zijn allerlei beroepen waar psychologiestudenten in terecht kunnen komen bij internationale bedrijven. Daar is Engels, naast Nederlands, een van de meest gebruikte talen. Een afgestudeerde psycholoog met een tweetalige studie als achtergrond heeft meer bagage om in een dergelijke omgeving aan de slag te gaan, en de continu verdergaande samenwerking van Europese landen zorgt ervoor dat dergelijke omgevingen gangbaarder zullen worden.

De Nederlandse psychologie is dankzij internationalisering van het onderzoek zeer vooraanstaand, wereldwijd

Het onderzoek in de psychologie is al lange tijd Engelstalig. De scientist-practitioners die wij opleiden worden geacht op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken zodat zij zich blijvend kunnen voeden met de laatste inzichten uit de wetenschap. Het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie publiceerde al in de jaren zeventig van de vorige eeuw artikelen in het Engels. De Nederlandse psychologie is dankzij die internationalisering van het onderzoek zeer vooraanstaand, wereldwijd. Als gevolg daarvan is psychologieafdeling aan de UvA een aantrekkelijke plek voor onderzoekers uit de hele wereld en met de internationalisering van de opleiding kunnen binnenkort ook onze bachelorstudenten daar de vruchten van plukken.

 

Ambitieuze studiecultuur

Internationalisering van de opleiding zal een positieve invloed kunnen hebben op het uitbouwen van een ambitieuze studiecultuur. In de research masteropleiding psychologie aan de UvA, die al ruim 10 jaar Engelstalig is, heerst een ambitieuze studiecultuur, gecombineerd met een goede onderlinge sfeer van samenwerking en uitwisseling. Door de kennismaking met buitenlandse studenten is het bovendien te verwachten dat de drempel lager wordt om ook zelf een tijdje in het buitenland te studeren. Deze vorm van internationalisering wordt door het ministerie, de UvA, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, en studenten zelfDat geven ze bijvoorbeeld aan in de Nationale Studenten Enquête (NSE). zeer gewenst en kan veel bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten.

 

De vraag naar tweetalig en internationaal onderwijs onder Nederlandse studenten groeit. Nederland heeft 130 tweetalige middelbare scholen, op een totaal van circa 650 scholen. Internationaal georiënteerde opleidingen als het AUC en het PPLE trekken jaar na jaar veel Nederlandse studenten die specifiek geïnteresseerd zijn in deelname aan de international classroom.

Het aantrekken van buitenlandse studenten levert niet meer op dan het aantrekken van Nederlandse studenten

Er is in de discussie veel aandacht voor taalvaardigheid: in een tweede taal zou men minder in staat zijn zich nauwkeurig of genuanceerd uit te drukken. In diezelfde discussies is de consensus dat dit bezwaar vooral de geesteswetenschappen geldt en minder of in het geheel niet de bètawetenschappen raakt. In hoeverre dit bezwaar de psychologie raakt hangt dus van de opvatting over het bèta-gehalte van het vak. Los van dit punt moet en zal de opleiding uiteraard aandacht besteden aan scholing van docenten waar dit nodig is.

 

Niet voor het geld

Tot slot: er wordt vaak beweerd dat het aantrekken van internationale studenten alleen maar een geldkwestie is. Het is niet geheel duidelijk wat deze bewering zou moeten bewijzen. Onderwijsinstelingen hebben geen winstoogmerk, en ook in feite wordt er geen winst gemaakt. Onderwijs kost geld, en is een investering in de toekomst van ons land en onze economie. Uiteraard leveren buitenlandse studenten voor een opleiding geld op, voor studenten van buiten Europa is dat een kostendekkend tarief (dat de universiteit zelf kan bepalen), voor studenten van binnen Europa betekent dat dezelfde inkomsten als voor een Nederlandse student. Kortom, het aantrekken van buitenlandse studenten levert niet meer op dan het aantrekken van Nederlandse studenten.

Overigens is er wel degelijk een relatie tussen studenten aantallen en onderwijskwaliteit: bij plotselinge grote wisselingen van aantallen studenten, zowel groei als krimp, is het een grote uitdaging om de onderwijskwaliteit op peil te houden. Omdat wij, zoals nu blijkt terecht, vermoedden dat de tweetalige bachelor op grote interesse kan rekenen hebben we voorlopig besloten tot de herinvoering van een numerus fixus van 600 studenten. Met dit aantal kunnen we voldoende plaatsen bieden aan Nederlandse studenten (de laatste jaren schommelend rond de 350-400), een international classroom creëren, de toekomstige arbeidsmarkt bedienen en de kwaliteit van onderwijs hoog houden.

 

Ingmar Visser is onderwijsdirecteur van de College School Psychologie (voor bacheloronderwijs) & Han van der Maas is onderwijsdirecteur van de Graduate School Psychologie (voor masteronderwijs).

Wil je hierop reageren of een ander opinieartikel schrijven? Lees hier hoe je dat doet.