Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

‘Senaat nieuwe stijl’ wordt weinig meer dan klankbordgroep

Dirk Wolthekker,
15 juni 2017 - 13:02

Zoals het er nu uitziet blijft de bestaande Senaat bestaan en wordt hij niet vervangen door een Senaat ‘nieuwe stijl’, zoals het College van Bestuur in april nog stelde. Uit een memorandum van vorige maand, verstuurd door het College van Bestuur, blijkt dat er weinig over blijft van het plan voor de Senaat-nieuwe stijl. Er komt alleen een soort klankbordgroep met de naam Universitair Forum.

Op 21 april verscheen nog een enthousiaste, zes pagina’s tellende discussienota over de op te zetten Senaat ‘nieuwe stijl’, een ‘breed samengesteld deliberatief forum’ waarin de UvA naar buitenlands voorbeeld ‘met zichzelf’ in gesprek zou gaan over lange termijnstrategie, beleid en visie. De Senaat ‘nieuwe stijl’, een voorstel van de commissie Democratisering & Decentralisering, zou bestaan uit 65 vermoedelijk door loting benoemde personen. Er zouden vier tot zes zittingen per jaar komen, er was budget voorzien voor een aparte griffie, er kwamen vergoedingen in geld en tijd voor student- en medewerkersleden en een apart werkbudget voor sprekers en events.

 

Het was ‘onontkoombaar’ dat de Senaat ‘nieuwe stijl’ een presidium zou krijgen onder leiding waarvan ‘goed voorbereide en memorabele gebeurtenissen’ van de grond moesten komen, zo was te lezen in de notitie. Gebeurtenissen, met andere woorden, die de academische gemeenschap nog lang zouden heugen. De nota kwam tot stand na een openbare bijeenkomst op 31 maart waarin iedereen input kon leveren.

Er komt ‘geen compensatie in tijd of geld, want deelname aan het forum ‘hoort erbij voor leden van de academische gemeenschap’

Huidige Senaat

In de Senaat ‘nieuwe stijl’ zouden concrete onderwerpen aan de orde moeten kunnen komen: het UvA Charter (ook een voorstel van de Commissie D&D), internationalisering, verengelsing van het curriculum. ‘Allemaal onderwerpen op het niveau van het Instellingsplan’, zo staat in de nota. Het was van aanvang af de bedoeling dat de Senaat ‘nieuwe stijl’ de bestaande Senaat zou vervangen. Die staat in het Universiteitsreglement omschreven als ‘academisch geweten’ en bestaat uit een kleine selectie van hoogleraren zonder managementrol, aangedragen door de faculteiten. Voorzitter is filosoof en psychiater Damiaan Denys, verbonden aan het AMC. Hij liet zich eerder tamelijk negatief uit over een Senaat ‘nieuwe stijl’.

 

Denkmee.uva.nl

Ondertussen riep het College van Bestuur ook een nieuw online discussieplatform in het leven, waar de academische gemeenschap mee kon denken en praten over allerlei beleidsplannen, waaronder de Senaat ‘nieuwe stijl’. Vanaf eind april tot 16 mei kon iedereen op de intranet-portal denkmee.uva.nl meedenken over de Senaat ‘nieuwe stijl’. Hoeveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep is niet zeker. Welke suggesties de bezoekers van de portal hebben gedaan ook niet. denkmee.uva.nl is een intranet-portal en niet voor buitenstaanders toegankelijk, ook niet voor de redactie van Folia.

Hoeveel leden het nieuwe forum krijgt is ook nog niet duidelijk, wel dat decanen en het UvA-bestuur er lid van zijn

Eén pagina

Het lijkt er op dat er niet al te veel – dan wel vooral negatieve – reacties zijn binnen gekomen op het plan voor een nieuwe Senaat, want eind mei heeft het CvB een één-pagina tellend memorandum gestuurd aan decanen waarin het CvB haar visie geeft op de Senaat ‘nieuwe stijl’. Die mening lijkt behoorlijk te zijn veranderd ten opzichte van de nota een maand eerder.

 

De naam is – om verwarring met de bestaande Senaat te voorkomen – veranderd in ‘Universitair Forum’, dat door het CvB wordt beschouwd als ‘een experiment met het versterken van het interne gesprek in de UvA’. Dat forum is ‘beleidsvoorbereidend’ in plaats van deliberatief. Bovendien komt het twee of maximaal drie keer per jaar bijeen, in tegenstelling tot de eerder voorgestelde zes keer per jaar, en het wordt voor twee jaar ingesteld. ‘Continuering is afhankelijk van een evaluatie,’ zo stelt het CvB. Hoeveel leden het nieuwe forum krijgt is bovendien ook nog niet duidelijk, wel dat decanen en CvB er lid van zijn. Gesuggereerd wordt dat er per faculteit drie studenten in kunnen zitten met uitzondering van Acta, dat één student-lid krijgt.

 

Voice, no vote

Het forum krijgt nadrukkelijk geen rol in de medezeggenschap of zeggenschap, laat het CvB in het memorandum weten. ‘Het gaat om voice, niet om vote.’ Ook komt er ‘geen compensatie in tijd of geld, want deelname aan het forum ‘hoort erbij voor leden van de academische gemeenschap’. Het forum wordt samengesteld door loting, er is enige ondersteuning ‘maar geen uitgebreide, geformaliseerde griffie’. Dit memorandum en de daaraan voorafgegane discussienotanota is vanochtend besproken binnen het centraal bestuurlijk overleg van de UvA. Wat daar is uitgekomen, is vooralsnog onbekend. Het nieuwe Universitair Forum moet begin volgend jaar van start gaan.

‘Het oorspronkelijke idee wordt ook na de consultaties niet gewijzigd’

‘Kern verandert niet’

CvB-voorzitter Geert ten Dam laat weten dat ze het ‘niet juist dat er weinig overblijft van het plan voor een Senaat-nieuwe stijl en dat het nu "alleen een soort klankbordgroep" wordt.’ Volgens Ten Dam wordt het ‘oorspronkelijke idee ook na de consultaties niet gewijzigd: we stellen nog steeds een beleidsvoorbereidend, deliberatief orgaan voor. Er zijn nog steeds 65 leden, die nog steeds door loting worden aangewezen, de te bespreken onderwerpen zijn niet veranderd of gelimiteerd. Het is ook net als in het oorspronkelijke idee geen medezeggenschap of bestuursorgaan. Dat is ook vanaf het begin benadrukt, juist door de commissie D&D.’

 

Zij vindt dat de kern van het voorstel ongewijzigd blijft. ‘Senaat nieuwe stijl stuitte op onbegrip en leidde tot verwarring, dus vandaar het voorstel Universiteitsforum,’ laat ze schriftelijk weten. ‘Wat ook is veranderd: geen toelages voor de participanten en na verloop van tijd evalueren. Dus, het Universiteitsforum zorgvuldig opbouwen, de discussies toespitsen op voor de UvA belangrijke strategische onderwerpen en daarna kijken of het gestelde doel - meer betrokkenheid en input - gerealiseerd wordt.’

 

Gamechanger

Van de drie belangrijke voorstellen die de commissie Democratisering & Decentralisering deed, leek het UvA-bestuur altijd het positiefst over de Senaat. Voorzitter Geert ten Dam noemde het zelfs ‘een gamechanger’. Toch lijkt ook dit plan van de commissie grotendeels te zijn afgeserveerd. Over de voortgang van het universitaire charter, een handvest van universitaire waarden, en de verandering van het bestuursmodel is op dit moment nog weinig bekend.