Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De reorganisatie van de Faculteit der Geesteswetenschappen zal vrijwel zeker vertraging oplopen door een brief die minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag naar de Tweede Kamer zond. In die brief stelt Bussemaker nieuwe eisen aan universiteiten die unieke Geesteswetenschappenopleidingen willen beëindigen, dan wel deze substantieel willen wijzigen.

Vorige week vroegen D66-Kamerlid Paul van Meenen en zijn SP-collega Jasper van Dijk aan de minister om in te gaan op de punten die de Bungehuisbezetters aandragen. Vandaag geeft Bussemaker in een lijvige brief haar visie op kleine talenopleidingen binnen de Geesteswetenschappen, rendementsdenken en medezeggenschap.

Nieuwe verlengde procedure
Met name haar visie op dat eerste punt zou netelige gevolgen voor de UvA met zich mee kunnen brengen. Bussemaker wil namelijk dat er bij een aanpassing van unieke geesteswetenschappenstudies een nieuwe procedure wordt ingesteld. Allereerst zal een universiteit intern moeten overleggen met docenten en studenten.

FGw-decaan Frank van Vree (rechts) spreekt demonstranten van Humanities Rally toe. FGw-decaan Frank van Vree (rechts) spreekt demonstranten van Humanities Rally toe.Vervolgens moet zij advies inwinnen bij de overige Geesteswetenschappenfaculteiten van het Disciplineoverleg Geesteswetenschappen (DLG), waarna zowel het rectorencollege van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) als het Regieorgaan Geesteswetenschappen een zwaarwegend en openbaar advies geven.

‘Deze aanpak zal vanaf nu stelselmatig gevolgd worden, en geldt dus ook voor de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de UvA,’ voegt Bussemaker daaraan toe. Dat betekent dat een Profiel 2016 vrijwel zeker een Profiel 2017 of 2018 zal worden, aangezien deze gremia niet in een week een advies klaar zullen hebben.

Gegarandeerd talenaanbod
In de brief stelt Bussemaker ook dat zij een gegarandeerd talenaanbod wil in Nederland. In de brief bespreekt zij het voorstel dat de eerdergenoemde organisaties hebben gedaan. In dat voorstel moeten Nederlands, Engels, Frans, Duits en klassieke talen op meerdere plekken worden aangeboden. Chinees, Russisch, Spaans, Arabisch en Fries zouden minstens op één locatie moeten worden aangeboden. De Universiteit Leiden moet garant staan voor ‘voor ten minste talen van Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië, waaronder Japans en Indonesisch’ en de VU, de UvA, de UU, de RU en de RUG moeten tezamen de Westerse talen garanderen.

Rendement en medezeggenschap
Zo concreet en scherp als Bussemakers brief over de talen is, zo abstract blijft ze op het gebied van rendementsdenken en medezeggenschap. Wat betreft rendementsdenken, zegt ze dat de universiteiten op de goede weg zijn en dat door de prestatieafspraken en de huidige financiering van het hoger onderwijs rendementsdenken steeds minder belangrijk wordt. Voor uitwerkingen daarvan verwijst ze naar de strategische agenda hoger onderwijs die waarschijnlijk vlak voor de zomer openbaar wordt gemaakt.

Het probleem van de beperkte invloed van de medezeggenschap is volgens de minister vooral een probleem van de bestuurscultuur. Ze blikt vooruit op twee wetten die op dit moment bij de Raad van State liggen – één waarin medezeggenschapsraden advies krijgen bij bestuursbenoemingen en één die de macht van de opleidingscommissies uitbreidt – maar ze ziet op dit moment geen noodzaak meer bevoegdheden aan studenten en medewerkers toe te kennen. 'De medezeggenschapsbevoegdheden in de wet zijn minimumvereisten, maar er is ruimte om meer te doen wanneer dat passend is. Ik roep instellingen dan ook op om die ruimte te benutten,' schrijft ze.