Foto: CIFOR (cc, via Flickr)
wetenschap

Wetenschappers luiden noodklok over afnemende primatenpopulatie

Dirk Wolthekker,
19 januari 2017 - 12:22

Een groep internationale onderzoekers op het terrein van het behoud van primaten vreest het uitsterven van een groot aantal primaten. De groep onderzoekers, waaronder UvA-hoogleraar Serge Wich, heeft geconstateerd dat 60 procent van de ruim vijfhonderd primatensoorten, de mens niet meegerekend, met uitsterven wordt bedreigd. Driekwart van de primaten wordt bedreigd met een ernstige terugloop in aantallen.

Dat schrijven de wetenschappers in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. In het tijdschrift doen ze een oproep om in te grijpen en maatregelen te nemen om het tij te keren. Onder primaten worden zogenoemde ‘opperdieren’ verstaan: halfapen, apen, mensapen en de mens zelf. Voor de duidelijkheid: de mens zelf is niet meegenomen in de studie, die is verricht onder primatenpopulaties in gebieden rond de evenaar in Zuid-Amerika, Afrika, Madagaskar en Azië.

 

Wereldwijde actie

De wetenschappers wijzen op de precaire situatieZie hier voor het abstract van het onderzoek in Science Advances. waarin primaten zich bevinden door de toenemende en onhoudbare druk die wordt uitgeoefend op hun leefgebieden door landbouw, houtkap, bouwactiviteiten, grondstofwinning en andere menselijke activiteiten, zoals de jacht. Ze stellen dat de versnelde toename in deze activiteiten in de afgelopen vijftig jaar aannemelijk maakt dat de situatie alleen maar erger wordt en uiteindelijk zal leiden tot het uitsterven van vele primaatsoorten. Volgens hen moet er onmiddellijk op wereldwijde schaal actie worden ondernomen.

 

‘In 1996 werd 40 procent van de destijds beschreven primaatsoorten bedreigd. De toename tot de huidige 60 procent is uitermate zorgwekkend en wijst erop dat meer natuurbeschermingsmaatregelen nodig zijn om deze ontwikkeling een halt toe te roepen,’ zegt Serge Wich, die als bijzonder hoogleraar Conservation of the Great Apes onderzoek verricht naar primaten.

 

Aangezien de meeste primaten leven in gebieden die gekenmerkt worden door armoede en ongelijkheid, moeten volgens Wich en zijn medeonderzoekers onmiddellijk maatregelen worden genomen om de gezondheidszorg en toegang tot onderwijs voor de lokale bevolking te verbeten. Daarnaast moet volgens hem meer aandacht komen voor duurzaam landgebruik. ‘Dergelijke maatregelen kunnen bijdragen aan zowel de voedselzekerheid voor de lokale bevolking als aan milieubehoud en zo helpen om de jacht op primaten en het verlies van hun leefomgeving terug te dringen.’