Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
opinie

'De FGw heeft het heel erg goed'

Een gastredacteur,
14 maart 2015 - 09:00
De Faculteit der Geesteswetenschappen krijgt eerder te veel dan te weinig geld, stelt Sander van Triest.

De bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis wordt door de betrokkenen gezien als een actie ‘tegen het rendementsdenken’, en ‘voor inspraak’, en ‘tegen de regenten’. Ik lees hierin dat de actievoerders niet beseffen hoe goed ze het hebben.

De acties zijn begonnen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Daar is sprake van een reorganisatie. De suggestie die door actievoerders wordt gewekt is dat de FGw onevenredig hard wordt aangepakt, en achtergesteld wordt bij het verdelen van de universitaire middelen. Een schets van de financiering en organisatie van het UvA-onderwijs laat zien dat de situatie heel anders ligt.

De overheid stelt aan iedere universiteit voor elke student een bedrag beschikbaar om het onderwijs aan die student te verzorgen. Dit bedrag is gelijk voor studenten aan de FEB, FdR, FGw en FMG. Daarnaast geeft de overheid meer financiering voor bèta-studenten, en nog heel veel meer voor tandartsen en dokters in opleiding. Dat leidt tot de volgende kerngegevens over het onderwijs van de ‘gewone’ faculteiten van de UvA (exclusief tandheelkunde en geneeskunde). Ik constateer op basis van deze gegevens het volgende:

1. Studenten aan de FGw worden veel beter gefinancierd
Als er al studenten zijn die recht van klagen hebben, zijn het de studenten van de FdR en de FEB. Per student krijgt de FGw € 6900,- van het CvB, en de FEB € 4800,-. Dat is 43 procent meer per student. Pas bij een bezuinigingsdoelstelling van 30 procent wordt het financieringsniveau van de FEB bereikt. Ik zou als FGw’er dus heel blij zijn met dit CvB: het haalt geld weg bij het economie- en rechtenonderwijs, en besteedt dit aan letteren- en cultuuronderwijs.

Ingeschrevenen

2. Opleidingen aan de FGw zijn veel kleiner
Een gemiddelde bacheloropleiding aan de FGw helpt 44 studenten per jaar over de eindstreep (het diplomacohort). Dat zijn er bij de andere drie niet-bètafaculteiten gemiddeld meer dan 100 per bacheloropleiding. Hebreeuws, waar Folia recent naar verwees als waardevolle opleiding, heeft in 2012-13 precies 1 bachelordiploma en 1 masterdiploma afgegeven. Is het echt reëel om te eisen dat opleidingen met een uitstroom van enkele studenten per jaar in de lucht gehouden worden? Ook als je weet dat dit ten kostegaat van het onderwijs aan studenten in andere opleidingen, ook die binnen de FGw zelf?

De actievoerders nemen een moreel superieur standpunt in: het gaat niet om geld, maar om kwaliteit en inspraak. Maar hoger onderwijs is duur, en studenten betalen niet alle kosten zelf. Het collegegeld in 2012-2013 bedroeg € 1771,- Dat betekent dat een student bij de FEB in 2012-13 voor ongeveer € 3000,- werd gesubsidieerd door het rijk, en bij de FGw voor meer dan € 5000,-. De samenleving behoort degenen die het niet op eigen kracht kunnen redden te ondersteunen. Maar een FGw-student is geen zwakkere in de samenleving, net zo min als elke andere UvA-student. De situatie bij de FGw is zeker niet uniek in de geschiedenis van de UvA. Zo heeft er in 2011 een forse reorganisatie plaatsgevonden bij de FEB. Dat was geen prettige tijd binnen de faculteit, en ik wens dat niemand toe, ook niet de collega’s bij FGw. Maar ik heb in 2011 weinig protest gehoord vanuit de rest van de UvA toen de ontslagen bij de FEB vielen. En ik heb op mijn beurt geen behoefte om mee te doen aan een beweging die wel inspraak eist, maar zich over de bijbehorende verantwoordelijkheden niet uitlaat.

Daarom het volgende voorstel: het CvB geeft het overheidsgeld direct door aan de faculteiten, en die mogen zelf kiezen hoeveel opleidingen ze in welke vorm voor dat geld willen aanbieden. Zo wordt de rol van het door de actievoerders zo verfoeide CvB verkleind, en kan men zelf kiezen om al dan niet rendementscijfers te hanteren. En anders stel ik voor dat de actievoerders naar Den Haag gaan om daar meer geld binnen te halen voor de geesteswetenschappen. Maar doe dat niet over de rug van studenten van andere UvA-faculteiten.

Sander van Triest is opleidingsdirecteur van de MSc Accountancy & Control aan de FEB.