Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

‘Wet Normering Topinkomens gehanteerd naar letter en geest’

Dirk Wolthekker,
22 oktober 2015 - 16:26

Bij de keus voor nieuwe leden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) moet de Wet Normering Topinkomens niet alleen naar de letter worden gehanteerd, maar ook naar de geest. Dit staat in de tweede conceptversie van de profielschetsen, die de Raden van Toezicht (RvT) van UvA en HvA deze week naar de medezeggenschapsorganen hebben gestuurd. Het is een opvallende passage, want de gezamenlijke RvT's van de Nederlandse universiteiten riepen het kabinet onlangs op om flexibel met de inkomensbegrenzing voor universiteitsbestuurders om te gaan.

De Raden van Toezicht (RvT) van de UvA en de HvA hebben op basis van de input van de medezeggenschapsorganen een tweede versie opgesteld van de conceptprofielschetsen voor een nieuwe collegevoorzitter en een nieuwe rector magnificus. Deze versie wijkt niet zeer substantieel af van de eerste conceptversies, maar er zijn wel nuanceverschillen.

 

Zo is er in de nieuwe versie onder meer een passage toegevoegd over het inkomen van beide functionarissen. Daarvoor geldt dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet alleen 'naar de letter' gehanteerd wordt, maar ook ‘naar de geest’. Deze nieuwe passage in de conceptprofielen is opvallend omdat er namens de voorzitters van de RvT vorige maand een brief is gestuurd naar de ministers van Onderwijs en Economische Zaken om de WNT flexibel te hanteren. De voorzitters van de Raden van Toezicht van de Nederlandse universiteiten lieten bij monde van Job CohenJob Cohen is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Wageningen (Wageningen UR). weten te vrezen dat het strikt handhaven van de WNT ‘ernstige repercussies’ zou kunnen hebben voor de selectie van bestuurders.


Ook is er een passage toegevoegd over nevenfuncties die de bestuurders mogen hebben. Die nevenfuncties worden beoordeeld ‘op tijdsbeslag, toegevoegde waarde en onafhankelijkheid’. Ook dit is opvallend. Vorige week bleek tijdens een discussiebijeenkomst op Roeterseilandcampus namelijk dat er onder medewerkers van UvA en de HvADeze bijeenkomst werd georganiseerd door de Centrale Ondernemingsraad van de UvA. enige weerstand bestond tegen het grote aantal nevenfuncties van universiteitsbestuurders. Die zouden niet altijd relevant zijn en bestuurders afleiden van hun werk voor UvA-HvA.

 

Bestuurder-docent-onderzoeker

In de tweede versie staat ook dat de nieuwe collegevoorzitter zich moet inzetten voor meer democratie aan de UvA. Zo staat er dat hij/zij zich de komende bestuursperiode moet bezighouden met de verbetering van de inspraak uit alle geledingen van de UvA en de HvA, waarbij het uitwerken van meer decentrale aansturingsmodellen ‘prioriteit’ heeft. Specifiek voor de nieuwe collegevoorzitter is bovendien toegevoegd dat deze ‘benaderbaar’ moet zijn en moet streven ‘naar consensus’. 

Foto: Jos van Zetten (cc, via Flickr)
Job Cohen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Wageningen UR.

Zowel de nieuwe collegevoorzitter als de nieuwe rector magnificus moeten ‘indien mogelijk actief deelnemen aan onderwijs en onderzoek’ en zij moeten ook beide ‘de strategische koers op het gebied van samenwerking in het hoger onderwijsdomein van de Amsterdamse metropoolregio doorontwikkelen’. De strategische samenwerkingsverbanden, waaronder die tussen UvA en HvA, moeten worden geëvalueerd. 

 

Sollicitatiecommissies

De medezeggenschapsorganenNaast de Centrale Studentenraad (CSR), zijn dat de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA, en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA. van de UvA en de HvA gaan deze tweede versies nu intern bespreken en van commentaar voorzien. Bedoeling is dat de RvT daarna de definitieve profielschetsen zal vaststellen en deze ter instemming zal voorleggen aan de medezeggenschapsorganen.

 

Als die akkoord zijn kan de werving van de nieuwe CvB-leden beginnen. De medezeggenschapsorganen zullen de komende week of weken in interne vergaderingen bepalen wie er namens hen in de sollicitatiecommissies zitting zal hebben. Beide commissies bestaan uit negen personen, van wie vijf van de RvT en vier van de medezeggenschap: één van de CSR, één van de COR en twee van de CMR.

 

De profielschetsen (tweede versie) zijn hier en hier in te zien. Let op: in beide nieuwe profielschetsen is in kleur (rood-groen-blauw) aangegeven van welke geleding de input afkomstig is op basis waarvan deze tweede versie is opgesteld. Rode tekst: input op basis van overleg RvT met de dagelijkse besturen van COR, CSR en CMR. Blauwe tekst: input domeinvoorzitters HvA. Groene tekst: input decanen UvA.

 

De Centrale Studentenraad heeft een eigen rapport gemaakt van alle input die de raad ontving uit de academische gemeenschap voor het opstellen van de profielschetsen. Dat rapport is hier te lezen.