Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Raden van Toezicht betrekken medezeggenschap bij zoektocht nieuwe leden CvB

Dirk Wolthekker,
9 juli 2015 - 14:52

De Raden van Toezicht van UvA en HvA (RvT) hebben besloten de medezeggenschap te betrekken in de procedures voor het benoemen van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur UvA-HvA en een nieuwe rector magnificus van de UvA.

De centrale studentenraad (CSR) en de centrale ondernemingsraad (COR) van de UvA en de centrale medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA zullen betrokken worden bij het opstellen van de functieprofielen, ze mogen leden voordragen voor de sollicitatiecommissies en advies uitbrengen over de voorgedragen kandidaten. Dit hebben de RvT’s vandaag bekend gemaakt.

De functieprofielen zullen worden opgesteld in samenwerking met de decanen van de UvA, de domeinvoorzitters van de HvA, het huidige CvB en de medezeggenschap. Hiervoor kan de medezeggenschap inbreng verzamelen vanuit de academische gemeenschap, om brede input te garanderen dan wel het opgestelde profiel te toetsen. De gezamenlijk opgestelde profielschets wordt voor advies voorgelegd aan CSR, COR en CMR.

Rector magnificus en waarnemend collegevoorzitter Dymph van den Boom vertrek op 8 januari 2016.

Gemengde sollicitatiecommissies
De RvT stelt gemengde sollicitatiecommissies voor. Naast leden voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de UvA en de HvA bevat de commissie leden van de RvT en een lid op voordracht van de decanen en domeinvoorzitters.

Als onderdeel van de procedure zullen ook vertrouwelijke draagvlakgesprekken plaatsvinden, met de medezeggenschap van de UvA en HvA, decanen en domeinvoorzitters en de huidige CvB-leden. Hierna brengen COR, CSR en CMR advies uit, waarna de benoeming plaats zal vinden.

Open werving
De functie van collegevoorzitter is al vacant, die van rector magnificus komt op korte termijn vacant. De benoemingstermijn van rector magnificus Dymph van den Boom loopt formeel af in oktober, maar zij blijft aan tot de dies natalis van de UvA op 8 januari 2016. Voor beide vacatures zal een open werving plaatsvinden. De benoemingen moeten uiterlijk in de eerste helft van 2016 plaatsvinden. De voorbereiding voor de benoemingsprocedure start in augustus.

Reacties:
Noeri van den Berg, scheidend voorzitter van Asva:
‘De procedure is veel beter dan hij was, maar daarbij moeten we ons wel realiseren dat we van niets kwamen. Eerder hadden studenten en medewerkers slechts vertrouwelijk hoorrecht, nu is er dan adviesrecht. Maar het is nog steeds adviesrecht. COR, CSR en CMR hadden eigenlijk instemmingsrecht moeten krijgen op de benoeming. Vraag blijft ook hoe deze voorgestelde procedure zich verhoudt tot de uitkomst van de commissie governance die aan het werk gaan. Gaan we dadelijk opnieuw beginnen als die commissie een andere procedure voorstelt? Ook worden er vertrouwelijke draagvlakgesprekken voorgesteld. Dat kan natuurlijk niet, dan moeten publieke draagvlakgesprekken zijn.’

Scheidend CSR-voorzitter Tariq Sewbaransingh
‘We hebben het voorstel van de RvT pas deze week ontvangen en hebben het in beraad. Zoals ik het nu zie staat deze procedure nog niet vast, maar het is wel een stap in de goede richting. Er zitten een paar open haakjes aan. In de door de RvT voorgestelde sollicitatiecommissie moeten denk ik geen gezamenlijke vertegenwoordigers van UvA en HvA worden voorgedragen, maar alledrie de raden CSR, COR en CMR. Verder is tijdens de bezettingen steeds ter sprake gekomen dat voorgedragen kandidaten zich in een open debat moeten presenteren aan de academische gemeenschap. Dat hebben wij ook voorgesteld aan de RvT, maar is tot nu toe niet overgenomen in de voorgestelde procedure. Dat punt geven we echter nog niet op en we zullen het nogmaals aankaarten bij de RvT.’

Han Boels, voorzitter CMR
‘Als je kijkt naar wat COR, CRS en CMR gezamenlijk als voorstel hadden ingediend bij de RvT, dan denk ik dat we voor een groot deel onze zin hebben gekregen. Er komt geen instemming van de medezeggenschap op de benoeming, maar als je goed nadenkt zou dat ook een beetje raar zijn, want de medezeggenschap behoort niet tot het bevoegd gezag. dat is de RvT. De benoeming van collegeleden was vroeger een schertsvertoning, dat is het nu niet meer. We zijn uitgebreid betrokken bij de selectie en voordracht en als je in het voortraject zo uitgebreid erbij betrokken wordt, is het laatste hamerklapje van de RvT – namelijk de handtekening van de benoeming – vooral een vormkwestie. Een openbare afstemming van de voordracht met de UvA-HvA gemeenschap voorafgaand aan de benoeming lijkt me niet zinvol. Een publieke presentatie na de benoeming wel.’

Ingmar Visser, lid van het dagelijks bestuur van de COR:
‘In grote lijnen zijn wij tevreden. Misschien was het beter geweest als er studenten en medewerkers van beide instellingen  in de sollicitatiecommissie hadden gezeten, maar dan hadden de drie raden - CSR, COR en CMR - twee kandidaten moeten aanleveren. Die verdeling had potentieel problemen op kunnen leveren. Ik vind het grote winst dat er überhaupt leden van de medezeggenschap in de sollicitatiecommissie komen, want dat is wettelijk geen verplichting. De draagvlakgesprekken waren er altijd al, maar daar is nu meer tijd voor beschikbaar dan vroeger en we krijgen waarschijnlijk ook nog de kans om referenties van de kandidaten na te trekken. Een open presentatie van de voorgedragen kandidaten vindt de RvT riskant en wij eigenlijk ook, want een kandidaat die nog niet in functie is kan zich niet goed verweren en dan heeft zo’n open presentatie geen toegevoegde waarde.’