Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Het CvB heeft een nieuwe brief verstuurd, waarin ze een uitwerking geeft van de eerder geformuleerde tien uitgangspunten. In de brief wordt vooral ingegaan op  hoe verschillende commissies die de plannen moeten uitwerken zullen worden samengesteld.

Vorige week dinsdag 10 maart presenteerde het CvB een zogenaamd tienpuntenplan, dat leidend zou moeten worden voor een nieuwe  ‘modernere’ koers. De punten waren een reactie op de brede onvrede onder studenten en medewerkers, wat tot de bezetting van het Bungehuis en Maagdenhuis heeft geleid.

De reacties op de punten liepen uiteen, maar hadden telkens als kritiek dat het plan te weinig concreet was. In een tweede brief probeert het CvB de punten nu daarom verder uit te werken. Suggesties die tijdens de zogenaamde debatmarathon gisteravond werden gedaan, zijn daarbij meegenomen.

Democratisering en financiële transparantie
Om de gewenste democratisering te bereiken, zal een commissie worden ingesteld die voorstellen doet voor modernisering van het UvA-bestuur. Deze commissie wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter en verder samengesteld uit de verschillende bestaande actiegroepen. Het CvB en de decanen stellen in samenwerking met de medezeggenschapsraden de opdracht van de commissie vast. Zowel over deze opdracht als over de samenstelling heeft de medezeggenschap instemmingsrecht. Uiterlijk 31 december 2015 moet de commissie een rapport uitbrengen.

Ook wat betreft financiën en huisvesting mag de medezeggenschap een 'commissie van experts' samenstellen en hiervoor een opdracht formuleren. Bij zowel de samenstelling als de opdracht moet zij daarbij rekening houden met suggesties vanuit actiegroepen als Rethink UvA. Dit onderzoek moet binnen zes maanden zijn afgerond.

Financiële openheid wordt verder nagestreefd door de richtlijnen voor het opstellen van de begroting en de conceptbegroting twee weken open te stellen voor commentaar van medewerkers en studenten. Ook wordt onderzocht of vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden toegang kunnen krijgen tot UvAData.

Personeelsbeleid
Wat betreft verandering van de inrichting van onderwijs en onderzoek zet het CvB in op reeds bestaande commissies. Het gaat daarbij om de Universitaire Commissie Onderwijs, de Universitaire Onderzoek Commissie en de werkgroep Onderwijsvernieuwing. Van alle drie wordt in de loop van dit jaar een rapport verwacht.

Met de vakbonden en de COR heeft het CvB de afgelopen weken afspraken gemaakt over het verbeteren van de rechtspositie van werknemers en het terugdringen van tijdelijke aanstellingen. De inhoud van die afspraken blijft vooralsnog onduidelijk. Wel geeft het CvB aan verder onderzoek te zullen gaan doen naar het huidige personeelsbeleid, en op basis daarvan met nieuwe beleidsprincipes te komen.

Het CvB gaat ook nader in op het aanbod om het Maagdenhuis open te houden als ruimte van debat. Zij stelt dat het nog niet gelukt is met de bezetters daarover tot concrete afspraken te komen, waardoor de schade aan het gebouw volgens het CvB vooralsnog toeneemt.  Niettemin overweegt het bestuur nog steeds het gebouw uiteindelijk om te vormen tot ‘Academisch Centrum’.

Ten slotte belooft het CvB er bij de politiek in Den Haag op aan te dringen dat er geen nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt. Ook zal ze er op aandringen de regeldruk te verminderen.