Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De eerste debatmarathon over de besturing en medezeggenschap van de UvA, georganiseerd door de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad , leverde gisteravond een aantal tastbare resultaten op. Of liever gezegd: een aantal actiepunten. Zo komt er een onafhankelijke commissie die de besturing en medezeggenschap van de UvA gaat onderzoeken. En er komen referenda.

Afgelopen maandag was tijdens het wekelijkse debat met het CvB al toegezegd dat er een onafhankelijke commissie komt die de financiën van de UvA gaat onderzoeken. Daar wordt nu op verzoek van vice-collegevoorzitter Hans Amman het thema ‘huisvesting’ aan toegevoegd. Zowel de commissie financiën en huisvesting als de commissie besturing en medezeggenschap zullen hun opdracht krijgen van de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad, die gezamenlijk zullen bepalen wie de leden van die commissies zullen worden. Het gaan zogezegd ‘commissies met tanden’ worden. Uit de zaal kwam overigens ook nog de suggestie de commissie financiën en huisvesting ook ‘het falen van de Amsterdam Faculty of Science door te laten rekenen’.

Stemmen over kreten
Dit was maar een van de actiepunten die gisteravond tijdens het debat in zaal C.104 van de REC werden besproken – waar naast Amman ook Louise Gunning, Huib de Jong en Dymph van den Boom bij waren – dat werd geleid door oud CSR-lid en voormalig cabaretier Ewout Jansen. De ingestelde commissies werden bij instemming van de zaal verheven tot actiepunt – moderator Jansen noemde dit ‘stemmen over kreten’ – en gaan er dus wel komen, mits iedereen het ook eens kan worden over de inrichting en taken. Nog niet zeker is of de conclusies en adviezen van de commissies bindend zullen zijn.

Inclusiviteit
Zo waren er meerdere discussiepunten die werden verheven tot actiepunt en waarover dus verder zal worden gepraat. In de zaal gisteravond vooral studenten en medewerkers die op een of andere manier bij de formele medezeggenschap zijn betrokken, maar Gunning zei te hopen dat ook informele groepen gaan meepraten over alle plannen. ‘Ik hoop op inclusiviteit. Ik heb al verschillende mails gestuurd naar ReThink UvA, Humanities Rally en De Nieuwe Universiteit, maar nog steeds niets van hen vernomen. Ik hoop snel te horen.’

Referenda
Welke actiepunten werden nog meer aangenomen? Referenda, al dan niet algemeen bindend. Jonneke Bekkenkamp, voorzitter van de ondernemingsraad van de FGw, voegde eraan toe dat daarmee wel ‘spaarzaam’ zou moeten worden omgegaan. ‘We moeten niet om de haverklap een referendum hebben.’ De referenda zouden door de medezeggenschapsorganen moeten worden georganiseerd. Bekkenkamp stelde ook voor een actiepunt te maken van de instelling van speciale facultaire vertrouwenspersonen die de onrust aan de UvA gaan inventariseren. ‘Met budget.’

Autonomie
Wederkerend thema de afgelopen weken is de autonomie van faculteiten ten opzichte van het CvB en binnen de faculteiten zelf. Ook gisteravond werd daarover weer gepraat. Steeds wordt door studenten en medewerkers geklaagd dat het huidige besturingsmodel van de UvA weliswaar ruimte laat voor invloed, maar in de ogen van veel betrokkenen niet zorgt voor echte inspraak en macht aan de basis. Gunning zei daarover verbaasd te zijn. ‘Want het besturingsmodel maakt het mogelijk verantwoordelijkheden aan de basis te leggen.’ Ook Han van der Maas, directeur van de Graduate School of Psychology, was verbaasd. ‘De feitelijke vrijheid is veel groter dan de vrijheid die door studenten wordt beleefd. Zelf ervaar ik mijn faculteit juist heel anarchistisch.’ Als actiepunt werd vastgesteld dat er gekeken zal worden naar de autonomie van faculteiten op basis van het subsidiariteitsbeginsel: (mede)zeggenschap op een zo laag mogelijk niveau, tenzij er een uitleg komt waarom die op een hoger niveau zou moeten liggen.

Tienpuntenplan
Ook het tienpuntenplan waarmee het CvB vorige week naar buiten kwam, was onderwerp van een actiepunt. Het CvB gaf bij monde van Gunning aan zo snel mogelijk met een follow-up te komen, waarin de punten meer zijn uitgewerkt. Student Jaap Oosterwijk, eerder op de FGw studentenraadslid namens partij Ons, sprak van de vaststelling van ‘een stip op de horizon’: hij stelde voor om de volgende dies, 8 januari 2016, als ijkpunt te nemen waarop het tienpuntenplan geconcretiseerd en zo mogelijk gerealiseerd moet zijn. ‘Er moet in ieder geval een tijdpad komen.’

Getrapte verkiezing
Over de verkiezing van de faculteitsdecanen en leden van het CvB is de laatste weken ook veel gepraat. Een directe verkiezing van hen was gisteravond niet aan de orde; inmiddels wordt gepraat over een getrapte verkiezing, waarbij decaan en CvB-leden worden gekozen door de medezeggenschap, waarna de Raad van Toezicht benoemt, in zekere zin analoog aan de huidige procedure bij burgemeestersbenoemingen. Gunning gaf aan dit ‘een interessante gedachte te vinden die ik verder wil onderzoeken’. Gezien haar pensionering eind 2016 zal ze er zelf overigens niet mee te maken krijgen.

Participatieparagraaf
CSR-voorzitter Tariq Sewbaransingh maakte een actiepunt van een zogenoemde ‘participatieparagraaf’ in beleidsstukken. In zo’n paragraaf zou moeten worden toegelicht hoe de opvatting van belanghebbenden bij het beleid zijn meegenomen in de besluiten.

Mei-voorzitter Tom Tawfik, vorig jaar voorzitter van de facultaire studenten raad van de FMG, gaf nog aan een actiepunt te willen maken van de kennisachterstand die veel studentenraadsleden aan het begin van het raadsjaar hebben ten opzichte van de ondernemingsraadsleden en het CvB. ‘Bestuurders moeten verantwoordelijk worden gemaakt voor het kennisniveau van de medezeggenschap.’

Het thema van deze eerste debatmarathon was besturing en medezeggenschap. Coming up next week: financiering en huisvesting van de UvA. Datum: 26 maart, tijdstip en locatie nog niet bekend.