Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Decaan Frank van Vree: ‘We gaan door met Profiel 2016’

Dirk Wolthekker,
19 februari 2015 - 15:23
Wat er ook gebeurt met de bezetters van het Bungehuis en de eisen die zij op tafel hebben gelegd, de plannen voor een reorganisatie en herstructurering van onderwijs en onderzoek aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, zoals verwoord in het ontwerp-Profiel 2016, gaan gewoon door. Decaan Van Vree zegt begrip te hebben voor de motieven van de bezetters. ‘Maar dit is niet de weg en het doorkruist de voortgang van onze voorstellen voor een nieuw facultair profiel.’

‘Het is heel jammer dat het proces zo wordt verstoord,’ zegt Van Vree. ‘Ik heb het gevoel dat we als faculteit zijn gekaapt door de bezetters. Het kost ons daarnaast geld, het is niet goed voor het beeld van de faculteit naar buiten toe, het brengt schade toe aan de eenheid van de faculteit en ook individuele studenten kunnen aanzienlijke schade oplopen. In de werkkamers van de medewerkers kunnen papers en tentamens liggen die niet kunnen worden nagekeken. De bezetters of anderen zijn mogelijk op die kamers geweest, dus de kans bestaat dat er fraude is gepleegd en dat de examencommissie moet besluiten dat tentamens over moeten. Dat kan consequenties hebben voor de studievoortgang van studenten.’

Profiel 2016
Het bestuur van de FGw zetelt inmiddels noodgedwongen op een andere locatie dan het Bungehuis en daar wordt doorgewerkt aan het ontwerp-Profiel 2016. ‘Daar gaan we hoe dan ook mee door,’ zegt Van Vree. ‘We zullen in dat opzicht niet aan de eisen van de bezetters voldoen. Het moet aan deze faculteit gebeuren en daar zijn we mee bezig.’ Op een drietal punten wordt momenteel gewerkt aan fine-tuning van de houtskoolschets die begin februari naar buiten kwam op basis van de voorstellen van de werk- en taakgroepen. Bedoeling is dat er over twee weken een plan ligt, dat aan het CvB zal worden voorgelegd. In de tussentijd zal het voorstel volgens Van Vree winnen aan dynamiek.

Frank-van-Vree1-vierkant‘Het voorstel zal in de daarop volgende maanden tot een toekomstvisie worden uitgewerkt. Gelijktijdig zullen we ook met het CvB moeten praten over het geld wat nodig is om dit nieuwe profiel te implementeren. Er moet een financieel en personeelsplan komen en er moet geld komen om investering te kunnen doen. De faculteit heeft een reserve van naar schatting vijftien miljoen, maar dat kunnen we niet zomaar gebruiken, want we moeten de lopende tekorten afdekken en daarnaast een financiële reserve aanhouden.’

Tijdelijke contracten
Er zullen in ieder geval een flink aantal banen verdwijnen. Zoals het er nu naar uitziet, zegt van Vree, zal het binnen het wetenschappelijk personeel gaan om 78 fte’s. ‘Een substantieel deel daarvan zal via natuurlijk verloop – pensioen – kunnen afvloeien of doordat tijdelijke contracten niet meer verlengd worden. Probleem is alleen dat een groot aantal van de tijdelijke contracten bij opleidingen zitten met veel of voldoende studenten zoals bij mediastudies of geschiedenis. Daar hebben we de mensen juist nodig.’ Blijven over de kleinere opleidingen, waaronder natuurlijk de talen. Daar wordt volgens Van Vree overigens niet bezuinigd. ‘Het gaat niet om een bezuiniging, maar om een modernisering van de talen.’
Eerder was het de bedoeling dat Arabisch, Hebreeuws, Italiaans, Nieuwgrieks, Scandinavische talen en de drie Slavische talen Tsjechisch, Servo-Kroatisch en Pools als volledige programma’s zouden verdwijnen.

Van Vree: ‘Er wordt nu nagedacht over oplossingen die recht doen aan uiteenlopende bezwaren. Zo wordt bekeken of Arabisch en Hebreeuws bijvoorbeeld in een bachelor Midden-Oostenstudies en tegelijk als major binnen International Studies kunnen worden ondergebracht. Dat sluit ook mooi aan op de masteropleiding. Ook over Italiaans denken we momenteel nog na. Scandinavistiek, Nieuwgrieks en de drie Slavische talen blijven een pijnlijk punt. Het aantal inschrijvingen daarvoor is zo beperkt. Wel wil ik me er hard voor maken dat al die expertise behouden blijft, niet alleen in de majoren en minoren, maar ook door middel van het personeels- en hooglerarenplan.’

Tempo
In de beeldvorming is volgens Van Vree inmiddels het idee ontstaan dat alle mastervakken met minder dan twintig studenten zullen worden geschrapt. ‘Ik wil nogmaals benadrukken dat het hier gaat om gemiddelde voor de graduate school als geheel. Binnen een masteropleiding kan een vak met weinig studenten worden gecompenseerd door vakken die door meer studenten worden gevolgd.’

Er is ook kritiek op de tempo waarop het nieuwe facultair profiel moet worden ingevoerd. Aan het plan is niet voor niets het jaartal ‘2016’ gekoppeld. Dat zal wat Van Vree betreft zo blijven. ‘We hebben inderdaad haast. Een jaar uitstel zou betekenen dat we een jaar extra moeten bezuinigen. Dat zou dan weer met de kaasschaaf moeten gebeuren en dat is een tamelijk blindelingse en willekeurige methode. Wat we nodig hebben is een helder en inhoudelijk plan waarop we een personeels- en financieel plan kunnen baseren. Ik denk dat het uiteindelijk ook goed is voor de mensen om wie het gaat, dat we haast maken. We komen eruit.’