Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

FGw: ‘We zijn nog verder van huis dan vijf jaar geleden’

Dirk Wolthekker,
18 november 2014 - 07:30
Een week nadat decaan Frank van Vree van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) naar buiten kwam met het inmiddels beruchte herprofileringsplan Profiel 2016 hebben studenten en medewerkers talloze vragen waar nog geen antwoord op is. Een smaldeel van de medewerkers kwam gistermiddag bijeen in de theaterzaal van het Universiteitstheater.

‘Het plan Profiel 2016 en de aangekondigde bezuinigingen zitten elkaar eigenlijk in de weg,’ zei afdelingsvoorzitter Kati Röttger van de afdeling Kunst- & Cultuurwetenschappen (K&C) gistermiddag tijdens de personeelsbijeenkomst. ‘Vooralsnog is het onduidelijk hoe het plan van de decaan om onderwijs en onderzoek zo rigoureus te hervormen zal leiden tot een bezuiniging van zeven tot tien miljoen euro tot 2018, exclusief de aangekondigde bezuiniging van vier miljoen voor 2015.’

Röttger meldde ook dat er 98 fte zouden moeten worden ontslagen, al zal een deel daarvan via natuurlijk verloop kunnen vertrekken. Ter toelichting zei ze: ‘Het gaat in ieder geval bij het ondersteunend en beheerspersoneel om 20 fte, bij het wetenschappelijk personeel om 78 fte.’

‘Zó kan het niet’
Er waren rond de vijftig medewerkers in de zaal, een groot aantal daarvan verkeert in het ongewisse over wat er nu precies gaat gebeuren met de noodlijdende FGw. De algemene (UvA-brede) bachelorvoorlichting die op 29 november plaatsvindt kan in ieder geval wél doorgang vinden, ook voor de nu bedreigde opleidingen, zo liet onderwijsdirecteur K&C Cock Dieleman weten. Maar het was een de weinige zekerheden die op dit moment kan worden geboden.

‘Zó kan het in elk geval niet,’ zei de ook aanwezige voorzitter van de facultaire ondernemingsgraad Jonneke Bekkenkamp. Er moeten volgens haar eerst ‘meerdere scenario’s worden ontwikkeld dan de twee [de bachelor schools en het College of Liberals Arts, red.] die nu zijn gepresenteerd. Daarnaast moet er een veel betere financiële onderbouwing komen van de noodzaak voor deze herprofilering. Mocht het dan echt tot een reorganisatie komen, dan moet er ook eerst een reorganisatieplan komen.’

Bekkenkamp pleit voor temporisering. ‘Nu eerst even rust. We kunnen best een jaar nemen om samen een plan voor de toekomst te maken.’

Rentederivaten
Hoe het kan dat de faculteit er zo beroerd voor staat is een vraag die veel medewerkers bezighoudt. ‘Daar is niet alleen het faculteitsbestuur verantwoordelijk voor, maar misschien ook het College van Bestuur,’ was een van de opmerkingen uit de zaal. En er waren nog meer vragen en opmerkingen: ‘Hoe staat de UvA er in haar geheel eigenlijk financieel voor? De begroting voor 2015 is vorige week vastgesteld, maar wat daar in staat: niemand die het weet.’ ‘Hoe staat het met de rentederivaten? We vrezen dat er tientallen miljoenen weglekken door openstaande derivaten. Kan het College van Bestuur verklaren dat er geen derivaten open staan?', ‘Is er geen financieel wanbeleid gevoerd?’, ‘Er is een nieuw besturingsmodel aan de FGw ingevoerd. Is dat wel goed geweest?’

Medewerkers zijn vooral zo teleurgesteld omdat de kwaliteit van het primair proces in hun ogen geen rol speelt bij de nu te nemen maatregelen. Röttger: ‘Er zijn de afgelopen jaren allerlei visitatiecommissies geweest op de faculteit. Die hebben onze opleidingen heel goed beoordeeld, maar het lijkt er nu op alsof hun oordelen geen rol meer spelen in de besluitvorming.’

Duurzaam
Enige jaren geleden kwam het landelijk Regieorgaan Geesteswetenschappen met een plan om de geesteswetenschappen te omarmen en waar nodig en noodzakelijk te redden. Er kwam een rapport maar medewerkers van de FGw vragen zich inmiddels af waar dat plan toe heeft geleid. ‘We zijn verder van huis dan vijf jaar geleden,’ was een opmerking uit de zaal. ‘Wat heeft de faculteit of het College van Bestuur in die jaren gedaan om de geesteswetenschappen te verduurzamen?’ Op ministerieel niveau zou volgens een van de aanwezigen in de zaal momenteel worden gewerkt aan een nieuw plan om de geesteswetenschappen te redden. ‘Moeten we daar niet op wachten, anders verdwijnen er misschien opleidingen die niet hadden hoeven te verdwijnen.’

Meer duidelijkheid zal er mogelijk komen in de loop van deze week als de facultaire ondernemingsraad en de facultaire studentenraad openbare gesprekken voeren met het faculteitsbestuur.