Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

FGw moet mogelijk dertien miljoen bezuinigen

Dirk Wolthekker,
5 november 2014 - 15:55
Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen heerst zeer grote ongerustheid over de financiële situatie van de faculteit. Uit de Kaderbrief 2015 bleek dat er tot 2018 zes miljoen zou moeten worden bezuinigd, daarna liep het op tot mogelijk tien miljoen. Nu wordt gesproken van twaalf à dertien miljoen, zo blijkt uit een brandbrief van hoogleraar filosofie van kunst en cultuur Josef Früchtl aan het faculteitsbestuur.

Früchtl schrijft in zijn brief, die hij zegt te hebben geschreven op basis van gesprekken met collega’s en medewerkers, dat hij ‘geschokt’ is over het in zijn ogen ‘exorbitante financiële tekort’ en de manier waarop het faculteitsbestuur daarmee om zou gaan: het bestuur heeft de afgelopen maanden studenten en medewerkers weliswaar verschillende malen per brief op de hoogste gesteld van de situatie, ‘maar het ontvangen van algemene toelichtingen’ op de situatie is volgens hem ‘niet voldoende’.

Daling studentenaantal
De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven genomen om de geesteswetenschappen in een modern jasje te steken en klaar te maken voor de 21e eeuw, het zogenoemde ‘nieuwe generatie-offensief’: veel interdisciplinariteit, veel globalisering en digitalisering. Het heeft allemaal niet kunnen verhinderen dat er een forse daling in het aantal studenten is ontstaan – het totaal aantal ingeschreven studenten (bachelor en master) daalde tussen 2009 en 2013 met 6,4 procent – en daardoor van het aantal studiepunten. De faculteit krijgt daardoor ook minder subsidie van het CvB. Over de juistheid om de financiële middelen op deze manier te herverdelen – de zogenoemde allocatie van middelen – wordt al jaren gediscussieerd. Dit allocatiemodel wordt nog steeds gehanteerd, al zei vicevoorzitter van het CvB Hans Amman onlangs dat een verandering van dit model wordt overwogen. De FGw kampt intussen ook met een daling van de onderzoeksubsidies uit de tweede en derde geldstroom, respectievelijk NWO en contractonderzoek.

Toename personeelsbestand
Al met al een penibele situatie waar nog bij komt dat de faculteit wellicht haar financiële hand heeft overspeeld doordat alle initiatieven die de faculteit heeft genomen om het primair proces te moderniseren natuurlijk ook geld hebben gekost.

Früchtl schrijft het faculteitsbestuur:

‘De gedachte ligt voor de hand dat er ook binnen onze faculteit een enorme fout is gemaakt bij de financiële calculatie van de kosten van alle nieuwe banen die tijdens de afgelopen jaren werden opgezet: de nieuwe aanstellingen rond de zwaartepunten als Brain and Cognition, Cultural Heritage and Identity, Cultural Transformations and Globalisation en speerpunten als Digital Humanities and Creative Industries.’


Uit het feitenboek van de UvA blijkt dat het personeelsbestand van de faculteit in de periode 2009-2013 inderdaad is toegenomen van 622 fte naar 694 fte, een toename van 11,6 procent.

Faculteitsprofiel
Inmiddels wordt er door het faculteitsbestuur gewerkt aan een plan of liever gezegd een nieuw facultair profiel, waarin ook uiteen zal worden gezet wat er de komende jaren gaat gebeuren om de faculteit weer op de rails te krijgen. Naar verluidt wordt dat plan volgende week aan studenten en medewerkers gepresenteerd.

Früchtl vindt echter dat het allemaal te snel gaat en wil eerst de ontstane situatie analyseren, inventariseren en evalueren. Hij doet daartoe verschillende voorstellen aan het faculteitsbestuur: een ‘precieze uiteenzetting’ van de kosten die de afgelopen jaren zijn gemaakt voor alle initiatieven, een ‘externe evaluatie van het financiële management’ en een ‘plenaire vergadering’ met alle stakeholders die bij de faculteit betrokken zijn. ‘Er is eigenlijk een discussie- en denkpauze nodig,’ schrijft hij.

Decaan Van Vree heeft nog niet gereageerd op de brief. De opleidingsdirecteuren en afdelingsvoorzitters van de FGw hebben een brief van gelijke strekking gestuurd aan het faculteitsbestuur.