Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Samenwerking UvA en VU biedt 'veel perspectief'

Dirk Wolthekker,
24 september 2012 - 17:36
De reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek is vandaag naar buiten getreden met haar adviezen ten aanzien van de door instellingen voor hoger onderwijs ingediende prestatieafspraken om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verbeteren. De voorstellen die de UvA indiende worden beoordeeld als ‘toereikend’ en ‘goed’.

Afgelopen voorjaar dienden alle instellingen voor hoger onderwijs plannen in bij staatssecretaris Zijlstra (OCW) naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord dat VSNU en HBO-raad vorig jaar december met de staatssecretaris afsloten om het hoger onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Afgesproken werd toen dat de instellingen plannen zouden ontwikkelen die vervolgens door een reviewcommissie onder leiding van Frans van Vught, oud-bestuursvoorzitter van de Universiteit Twente, zouden worden doorgelicht.

De plannen die de UvA ontwikkelde behelzen onder meer de invoering van een negatief bindend studieadvies voor alle bachelors met ingang van 1 september 2014, waarbij het doel uiteindelijk is om het bachelorrendement te verhogen van 61 naar 70 procent. Ook wil de UvA per 1 september 2013 een verplichte ‘proefstudeerweek’ invoeren voor aanstaande eerstejaarsstudenten.

Aan de kant van de onderwijsgevenden verandert ook iets: eind 2014 moet negentig procent van de vaste onderwijsgevenden (hoogleraren, uhd’s, ud’s) over het certificaat Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) beschikken.

Naast deze voorstellen stelde de UvA ook een universiteitsprofiel op, waarbij een nauwe samenwerking met de VU werd aangekondigd, onder meer resulterend in een fusie van de drie bètafaculteiten van UvA en VU en nauwe samenwerking op andere wetenschappelijke terreinen. Grote commotie ontstond toen bleek dat het opgestelde universiteitsprofiel zo gelezen kon worden, dat bachelor- en masteropleidingen die niet onder een van de zeven onderzoekszwaartepunten van de UvA vallen – het gaat om opleidingen als theaterwetenschap, religiestudies, filosofie en kunstgeschiedenis – zouden kunnen worden opgeheven. De UvA haastte zich te zeggen dat van opheffing geen sprake was, maar ook de reviewcommissie heeft het kennelijk zo gelezen, want in het uitgebrachte advies constateert de commissie dat ‘opleidingen die niet in de zwaartepuntgebieden passen in principe zullen worden afgebouwd’.

Het besluit van UvA en VU om te gaan samenwerken in een strategische alliantie – de Amsterdam Academic Alliance (AAA) – biedt in de ogen van de commissie ‘veel perspectief’. Zowel op onderzoeks- als onderwijsgebied heeft de UvA ‘goede voornemens’ om de samenwerking met de VU tot een succes te maken.

In 2015 wil de UvA dat zestig procent van het onderzoek onder de zwaartepunten valt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij landelijke, regionale en zelfs Europese prioriteiten. De commissie vindt vooralsnog dat de UvA dit voorstel ‘nog onvoldoende concreet’ maakt in termen van capaciteit en middelen. Ten aanzien van zwaartepuntenbeleid en onderwijsdifferentiatie (het aantal plaatsen bij brede bacheloropleidingen onder meer in het AUC wordt uitgebreid) zegt de commissie dat ‘niet altijd duidelijk is wat in 2015 zal zijn gerealiseerd’. Het jaar 2015 geldt als deadline voor de gemaakte afspraken. Instellingen die hun afspraken in dat jaar hebben gerealiseerd kunnen van de Rijksoverheid extra geld tegemoet zien

Overall komt de commissie tot de conclusie de plannen van de UvA ten aanzien van ambitieniveau en realiteitsgehalte het predicaat ‘toereikend’ te geven. Ten aanzien van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie krijgt de UvA het predicaat ‘goed’.

In een eerste reactie zegt collegevoorzitter Louise Gunning ‘heel tevreden’ te zijn met de toegekende beoordelingen. Ten aanzien van de onder studenten en medewerkers levende vrees dat opleidingen die niet onder de onderzoekszwaartepunten vallen zullen worden opgeheven zegt ze: ‘Voor de prestatieafspraken hebben we moeten vastleggen aan welke opleidingen een zwaartepunt is verbonden. Maar dat betekent niet dat deze opleidingen zomaar verdwijnen.’

Zie hier voor het hele advies van de reviewcommissie over de UvA.