Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Alleen onder strenge voorwaarden werkt UvA nog met fossiele industrie samen

Dirk Wolthekker,
13 juli 2023 - 16:50

Het besluit is gevallen: de UvA start geen nieuwe samenwerkingen meer met bedrijven uit de fossiele energiesector, tenzij deze aan verschillende strenge voorwaarden voldoen. Met lopende samenwerkingsprojecten gaat de UvA wel door.

Dat is de uitkomst van een maandenlange consultatie van het UvA-bestuur met de academische gemeenschap. Tijdens diverse bijeenkomsten werden door het College van Bestuur zo veel mogelijk inzichten opgehaald vanuit alle hoeken en gaten van de UvA en daar is volgens rector magnificus Peter-Paul Verbeek ‘een breed gedragen besluit’ uit gerold. Uiteindelijk blijkt er op belangrijke punten consensus: er is sprake van een klimaatcrisis die kan worden beschouwd als mondiale noodtoestand die grote urgentie vereist. De energietransitie moet worden versneld en het halen van de klimaatdoelen van Parijs staat daarbij voorop.

 

‘De opwarming van de aarde verloopt zo snel dat onze toekomst in gevaar is,’ zegt Verbeek. ‘Wij willen onze verantwoordelijkheid daarin nemen en dat betekent niet alleen dat we duidelijke grenzen stellen aan samenwerking met de fossiele sector, maar ook dat we meer gaan investeren in duurzaamheid. De UvA gaat zich extra inspannen om de energietransitie te versnellen en de klimaatdoelen van het Parijsakkoord dichterbij te brengen, door intensivering van onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaamheid en aanscherping van het duurzaamheidsbeleid in onze eigen bedrijfsvoering.’

 

Drie criteria

Het besluit dat nu is genomen houdt in dat de UvA werkt niet meer samenwerkt in projecten waar de fossiele industrie aan deelneemt, tenzij aan drie strenge criteria is voldaan. Zo moet het project als expliciet doel hebben bij te dragen aan het behalen van de doelen uit het Parijs-akkoord. Het project kan daarnaast niet op een andere manier of met andere, niet-fossiele partners worden gerealiseerd en een multidisciplinaire en breed samengestelde adviescommissie gaat in voorkomende gevallen adviseren of de beoogde bijdrage aan de klimaatdoelstellingen deze samenwerking rechtvaardigt. Voor de goede orde: lopende UvA-projecten met de fossiele industrie hoeven nog niet te voldoen aan de nieuwe criteria.

 

Toetsing

De aangescherpte regels voor samenwerking met derden worden vastgelegd in een nieuw zogenoemd Beleidskader samenwerking met derden. Elke samenwerking met de fossiele industrie wordt door de decaan van de betreffende faculteit voorgelegd voor toetsing aan dit kader door de Adviescommissie samenwerking met derden. Transparantie en wetenschappelijk integriteit moet bij eventuele samenwerkingen voorop staan. Zo zegt de UvA zich ‘niet te laten sponsoren door Shell of andere bedrijven uit de fossiele industrie’, duurzaamheid op alle niveaus, inclusief onderwijs en bedrijfsvoering, te intensiveren en in samenwerkingsprojecten bepalingen op te nemen over de communicatie over die samenwerking, om greenwashing te voorkomen.

 

Volgens berekeningen van de UvA is de financiële bijdrage uit onderzoek vanuit de fossiele industrie momenteel minder dan 1 miljoen euro. Dit is volgens de UvA ongeveer 0,3 procent op jaarbasis van het totale budget voor onderzoek. Dat bedraagt, inclusief contractonderzoek, rond de 330 miljoen euro per jaar.