Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Teska Overbeeke (UvA)
actueel

UvA wil tientallen miljoenen uit eigen reserves gaan investeren

Henk Strikkers,
2 juni 2020 - 09:44

De UvA houdt voor de komende vijf jaar rekening met een verlies op de begroting. Dat blijkt uit de kaderbrief, waarin de hoofdlijnen van de begroting van het komende jaar staan. De rode cijfers ontstaan doordat de UvA haar reserves gaat inzetten, onder meer voor ‘vernieuwend interdisciplinair onderwijs en onderzoek’. Zonder die investeringen zou de UvA miljoenen overhouden.

De UvA verwacht de komende jaren steeds miljoenen euro’s over te houden, zo blijkt uit de begroting. De overschotten op de begroting variëren volgens de kaderbrief de komende jaren tussen 6,7 miljoen en 16,1 miljoen euro. Die overschotten worden allemaal ingezet voor de doelstellingen uit het Instellingsplan, zoals ‘vernieuwend interdisciplinair onderwijs en onderzoek’.

 

Geld naar sociale veiligheid en diversiteit

Daarbovenop gaat de universiteit tussen 2021 en 2025 maximaal 50 miljoen euro uit haar eigen reserves inzetten. Die reserves worden onder meer gebruikt voor ‘themafinanciering, bijdragen voor nieuw contractonderzoek en de schaalsprong voor valorisatie’. Sociale veiligheid en diversiteit zijn thema’s waarvoor meer geld beschikbaar gesteld wordt. Door al die investeringen zullen er waarschijnlijk rode cijfers geschreven worden.

De diensten moeten in de komende vier jaar iets meer dan 11 miljoen euro bezuinigen

De universiteit houdt vanwege de coronacrisis echter een slag om de arm. Het kan volgens de UvA nodig zijn ‘om extra kosten te maken, die ook voor aankomende jaren effecten zullen hebben’. De geplande overschotten zorgen ervoor dat de UvA dat kan opvangen, schrijft ze, ‘al heeft dit dan ook effect op het vermogen van de UvA om de lange termijndoelstellingen te realiseren’. Met andere woorden: als de UvA nu extra kosten maakt, kan dat ervoor zorgen dat er in de toekomst minder geld dan gepland is.

 

Bezuinigingen

Ondanks alle positieve verhalen is het niet enkel een goednieuwsshow. Of zoals het in de kaderbrief wordt genoemd: er moeten ‘beheersmaatregelen’ genomen worden. Zo moeten alle faculteiten, staven en diensten de stijgingen van tarieven voor bijvoorbeeld ICT of de huur de komende vier jaar binnen hun eigen begroting opvangen, bijvoorbeeld door meer inkomsten te genereren. Bovendien moeten de diensten in de komende vier jaar in totaal iets meer dan 11 miljoen euro bezuinigen. Wanneer er niets gebeurt ontstaan er bij sommige diensten tekorten en dat laat de UvA niet toe. Alleen wanneer er in de begroting van vorig jaar een negatief resultaat stond wordt dat getolereerd, zo niet dan verwacht de UvA dat de diensten minstens quitte spelen.

 

Er moet ook extra geld gereserveerd worden voor het huisvestingsplan. Doordat het bouwen van de Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuis complexer is dan gedacht wordt 11,9 miljoen euro extra gereserveerd voor de ‘risicoraming’. Het nieuwe Lab42-gebouw op Science Park, waarin kunstmatige intelligentie-studenten en -wetenschappers komen, wordt naar verwachting ruim 13 miljoen euro duurder dan gepland. Investeringen in duurzaamheid die de UvA wil gaan doen zullen naar verwachting 76 miljoen euro gaan kosten in de komende 15 jaar. Tezamen met een aantal andere kleine bijstellingen vormt dat een fors bedrag dat de UvA reserveert voor het huisvestingsplan: 143 miljoen euro extra.

Het nieuwe Lab42-gebouw op Science Park wordt naar verwachting ruim 13 miljoen euro duurder dan gepland

Signaleringswaarden

Doordat de universiteit zoveel extra geld gaat uitgeven, zakken enkele ‘kengetallen’ onder de zogenoemde signaleringswaarden van de Onderwijsinspectie. Die signaleringswaarden zijn voor de Inspectie een waarschuwing dat er mogelijk financiële problemen spelen bij een universiteit. De UvA zal naar aanleiding van de geplande investeringen de Inspectie ‘actief’ informeren ‘over deze voornemens, hun effecten en de wijze van beheersing van risico’s’.

 

Een begroting met een negatief resultaat betekent voor de UvA niet dat er uiteindelijk ook meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt, zo blijkt uit het recente verleden. Zo begrootte de UvA in 2018 quitte te spelen en hield ze uiteindelijk 4,5 miljoen euro over. Een jaar eerder begrootte de UvA een negatief resultaat van 12,7 miljoen en bleek ze aan het einde van het jaar alsnog een positief resultaat van 1,1 miljoen euro te hebben.

 

Medezeggenschap

De UvA hoopt dat de medezeggenschap nog in juni instemt met de hoofdlijnen van de begroting die in de kaderbrief zijn opgenomen. Eind september wordt dan de concept-begroting vastgesteld, waarna in december de definitieve begroting hopelijk wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

 

Voor een ieder die geïnteresseerd is in de UvA-begroting van volgend jaar geeft bestuurslid Jan Lintsen volgende week een webcollege, waar ook vragen gesteld kunnen worden. Dat college is zowel in het Engels en in het Nederlands aanstaande woensdag tussen 15 uur en 16.45 uur hier te volgen.