Foto: Wikimedia Commons
actueel

Raad van Toezicht keurt UvA-begroting 2019 goed

Dirk Wolthekker,
3 januari 2019 - 17:10

Vlak voor het kerstreces heeft de Raad van Toezicht de UvA-begroting voor 2019 goedgekeurd. Eerder werd de begroting al goedgekeurd door de medezeggenschapsorganen van de UvA. Ten opzichte van berekeningen van afgelopen zomer moest een bedrag van 18,6 miljoen worden weggewerkt om tot begrotingsevenwicht (geen verlies, geen winst) te komen. 

Bij de voorbereiding afgelopen zomer voor de Begroting 2019 – de zogenoemde Kaderbrief – dreigde aanvankelijk nog een tekort van 18,6 miljoen. Dat bedrag moest door de rekenmeesters van de faculteiten en diensten worden weggewerkt door de uitgaven te verlagen en/of de inkomsten te verhogen. Dat is is gelukt, al gaat het daarbij soms wel om ‘schattingen’. Zo gaan de salarissen – een majeure kostenpost – volgens cao omhoog, maar of die salarisstijging in zijn geheel of gedeeltelijk zal worden gecompenseerd door het ministerie van OCW is niet helemaal zeker. ‘De UvA gaat uit van een compensatie van 2,6 procent.’

Ondanks de vele protesten van onder meer actiegroep WOinactie gaat de doelmatigheidskorting door

Ook de stijging van het aantal studenten – en daarmee een hogere Rijksbijdrage – is een uitgangspunt waarover geen honderd procent zekerheid bestaat, maar daardoor stijgt de Rijksbijdrage aan de UvA wel met drie miljoen. Allerhande plussen en minnen ten opzichte van de Kaderbrief hebben ertoe bijgedragen dat de begroting voor dit jaar nu in evenwicht is en vlak voor Kerst kon worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Daardoor kon niet alleen het kalenderjaar, maar ook het begrotingsjaar op 1 januari van start.

 

Doelmatigheidskorting

Het gat van 18,6 miljoen dat in de Kaderbrief nog recht overeind stond is in de definitieve begroting omgebogen in een overschot van 7,2 miljoen. Maar dat bedrag kan niet in zijn geheel worden gebruikt voor leuke dingen. Zo kondigde minister Ingrid van Engelshoven (D66; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) afgelopen najaar een doelmatigheidskorting aan van 183 miljoen op haar budget. Ondanks de vele protesten van onder meer actiegroep WOinactie gaat die korting door en heeft die ook zijn weerslag op de UvA-begroting van dit jaar: 1,2 miljoen. Daardoor blijft er vooralsnog 6 miljoen over.

 

In de Kaderbrief liet de UvA nog weten graag fors te willen investeren in ICT, maar toen zag de universiteit nog geen budgettaire ruimte. Nu dus wel. Vooruitlopend op een mogelijke financiering door het ministerie van OCW doet de UvA dit jaar een voorinvestering van 2,5 miljoen in ICT ‘om op wereldniveau mee te blijven doen als universiteit en ook leidend te kunnen zijn in de volgende grote digitaliseringsslag’. Voor volgend jaar komt daar nog eens vijf miljoen bovenop. De afdeling ICT Services gaat in samenwerking met faculteiten en andere diensten een businesscase opstellen voor deze voorinvestering.