Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Maartje Strijbis (UvA)
actueel

Minder onderwijs en minder personeel; zo wil FMG bezuinigen

Dirk Wolthekker,
26 april 2018 - 17:01

Decaan Hans Brug van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) heeft een breed scala aan bezuinigingsmaatregelen voorgesteld: van minder onderwijs tot alle communicatiewetenschappenmasters in het Engels. Vanaf 2021 staat de faculteit weer in de plus, maar tot die tijd is het voor iedereen: tanden op elkaar.

Het zijn geen aangename cijfers waar de FMG de komende jaren tegenaan kijkt: de lopende begroting vertoont een tekort van 4,55 miljoen euro. Dat loopt volgend jaar op tot 5,59 miljoen om daarna te dalen naar 2,2 miljoen in 2020. Vanaf 2021 schrijft de faculteit dan weer zwarte cijfers, is de bedoeling. Tot die tijd moet er dus worden bezuinigd.

 

De bezuinigingen raken alle vier de domeinen van de faculteit: sociale wetenschappen (SW), psychologie (PS), pedagogiek & onderwijswetenschap (POW) en communicatiewetenschap (CW). Alleen voor het domein POW zijn dit jaar geen extra bezuinigingen nodig. Het domein PS heeft voor volgend jaar aanvullende maatregelen in voorbereiding. Zowel SW als CW hebben voor dit jaar en volgend jaar een bezuinigingstaakstelling. Een greep uit de maatregelen:

Bij communicatiewetenschap wordt flink gesneden in personeel: 1 fte aan ondersteunende functies, 8,4 fte voor onderwijs en onderzoek

Drie procent minder onderwijs

Bij het domein SW valt de reductie in het aantal onderwijsuren op, drie procent voor het hele domein, overeenkomend met een bedrag van 105.000 euro dit jaar en 305.000 euro volgend jaar. Dientengevolge wordt er voor volgend jaar 62.000 euro weggesneden uit de zaalhuur, de zogenoemde ‘zalen taartpunt’. Daarnaast is de sabbatical-regeling dit jaar bevroren. Besparing: 75.000 euro. Ook wordt er dit jaar bezuinigd op mobiele telefoons: 5.000 euro. Zowel dit jaar als volgend jaar wordt er 28.000 euro bezuinigd op programmagroep-leiders onderzoek. Vacatures zijn bovendien uitgesteld of vervallen.

 

Bij het domein PS is dit jaar sprake van zowel een personele bezuiniging van in totaal 6,9 fte, als van een bezuiniging op materieel niveau, zoals een besparing op het laboratorium (een ton), besparing op de zaalhuur (een ton) en een vermindering van twee ton op het inhuren van tijdelijk personeel. Extra maatregelen voor volgend jaar zijn in voorbereiding.

 

Schakeltrajecten ‘opnieuw vormgegeven’

Het domein POW hoeft pas vanaf het volgende collegejaar extra maatregelen te nemen: er worden nog maar ‘in zeer beperkte mate’ nieuwe medewerkers aangetrokken, de opzet van deficiëntie-onderwijs voor internationale studenten en buitenpromovendi wordt uitgesteld, derde geldstroomprojecten (contractonderzoek) verdwijnt indien de overheadkosten daarvan worden bekostigd uit de eerste geldstroom en de schakeltrajecten zijn ‘opnieuw vormgegeven’. Dit laatste zou je ook kunnen lezen als ‘uitgekleed’: zoveel mogelijk aanschuifonderwijs, vermindering van werkgroepen, webcolleges en zelfstudie.

Foto: Henk Strikkers
Protest tegen de bezuinigingen op de Roeterseilandcampus, vorige week

Ook bij het domein CW wordt flink gesneden in personeel: dit jaar 9,4 fte, waarvan 1 fte voor ondersteunende functies, de rest (8,4 fte dus) voor onderwijs en onderzoek. Zo vervallen dit jaar 4,5 fte PhD-vacatures. Voor volgend collegejaar wordt gesneden in de BKO-coaching, in de bachelor vervallen drie kleine vakken en in de master worden alle tracks voortaan alleen nog in het Engels gegeven en is de groepsgrootte voor alle modules minimaal 25.

 

Teruglopende studentenaantallen

Het is een uitgebreid pakket bezuinigingsmaatregelen waar studenten en medewerkers mee te maken krijgen, vooral veroorzaakt door teruglopende studentenaantallen in het verleden, waarvoor de faculteit nu de rekening krijgt gepresenteerd. Volgens een toelichting van decaan Brug zijn er weinig alternatieven voor deze bezuinigingsslag: de FMG heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een tekort van 8,1 miljoen, het jaar daarvoor was het tekort 2,6 miljoen. Zonder maatregelen zou dit boekjaar een tekort van 9 miljoen hebben opgeleverd. Door de genomen maatregelen is het tekort voor dit jaar teruggebracht naar 5,7 miljoen.

De FMG heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een tekort van 8,1 miljoen, het jaar daarvoor was het tekort 2,6 miljoen

Échte betrokkenheid

Studenten en medewerkers zijn zoals te verwachten niet onverdeeld gelukkig met de bezuinigingen. Studenten hebben al meerdere keren een ‘donderdagdemonstratie’ gehouden op de REC, ook omdat ze vinden dat ze onvoldoende in de plannen zijn gekend. In een brief van eind vorige maand schreef studentenraadsvoorzitter Geertje Hulzebos dat de medezeggenschap in haar ogen steeds wordt gepasseerd, dan wel te weinig rechten krijgt. ‘Wij denken dat dit de enige échte oplossing is voor échte betrokkenheid.’

 

Zij hekelde in het bijzonder het gebrek aan adviesrecht op domeinniveau. Charlotte Hille, voorzitter van de facultaire ondernemingsraad, schreef eerder deze maand in een brief aan decaan Brug dat er onder medewerkers ‘veel onduidelijkheid’ bestaat ten aanzien van de hoogte van de bezuinigingen. ‘Zo wordt in flyers verspreid over de faculteit gesproken over 1,2 miljoen die moet worden bezuinigd, terwijl in enkele domeinen dat bedrag al wordt benaderd met de genomen bezuinigingsmaatregelen. Dit roept vragen op en voedt wantrouwen jegens het management. Hille roept de decaan op medewerkers ‘volledig en helder te informeren’.

 

Kaderbrief

De bezuinigingsplannen voor 2018 zijn deels al bekend en/of in uitvoering, over de plannen voor 2019 moet nog besluitvorming plaatsvinden. De bezuinigingen voor komend boekjaar zullen vermoedelijk worden opgenomen in de Kaderbrief 2019, die in de komende maanden zal worden vastgesteld.