Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Publiek domein
actueel

Faculteiten gebruiken reservegeld om begrotingstekort te dekken

Dirk Wolthekker,
30 november 2017 - 10:52

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) gaat financieel zware jaren tegemoet: een dramatische daling van het aantal studenten op alle niveaus heeft nu zijn weerslag op de begroting voor 2018. De faculteit moet en mag haar reserves inzetten om volgend jaar quitte te spelen. Ook de Faculteit der Geesteswetenschappen mag volgend jaar haar reserves inzetten om het tekort te dekken.

 

Sinds vorig jaar lijkt er een keerpunt bereikt, maar in vergelijking met zeven jaar geleden is het studentenaantal aan de FMG in met name de bachelorfase dramatisch gedaald (met 33 procent). Waren er in het studiejaar 2010/2011 nog 7.078 ingeschreven bachelorstudenten, dit studiejaar zijn dat er nog maar 4.764. Vorig jaar werd een kleine stijging geconstateerd, voornamelijk door de invoering van tweetalige bachelors die veel internationale studenten trekken. Het extra geld dat dit zal opleveren wordt pas over een aantal jaren aan de faculteit ‘uitbetaald’, waardoor er voor volgend jaar een tekort is ontstaan, dat niet zomaar kan worden opgelost met extra inkomsten of minder uitgaven. De afgelopen jaren heeft de faculteit echter aanzienlijke reserves opgebouwd, waarmee het voor 2018 begrote tekort van 4,55 miljoen euro mag worden gedekt.

 

Om de budgettaire zaak voor de komende jaren vlot te trekken en een evenwichtige begroting op te kunnen stellen moet er echter wel wat gebeuren, zo stelt het faculteitsbestuur in een bericht aan haar medewerkers. Daarin wordt vooruitgelopen op rigoureuze keuzes die de faculteit moet maken ‘om de uitgaven te verminderen’ en een sluitende begroting te presenteren. ‘Dat zullen we allemaal merken en dat heeft absoluut een impact op ons werk en de medewerkers, maar het is wel noodzakelijk om ook de komende jaren financieel gezond te blijven.’ Welke plannen er zijn en welke keuzes er zullen worden gemaakt moet in de komende weken blijken. Dat er nog wel iets moet gebeuren blijkt ook uit de ramingen voor 2019 en 2020. In die jaren zal het tekort van de FMG oplopen naar 5,59 (2019) en 2,20 (2020) miljoen euro. Vanaf 2021 zal de faculteit in de plus staan met een overschot van 1,3 miljoen euro.

Decaan André Nollkaemper van de rechtenfaculteit wijt het tekort aan terugloop in studenteninstroom: van 1.855 bachelorstudenten (14/15) naar 1.573 (16/17)

Terugloop studenten

Ook de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) heeft nog een tekort op de begroting van volgend jaar, namelijk van 2,52 miljoen euro. Ook dat bedrag mag komend jaar worden opgenomen uit de facultaire reserves, laat directeur bedrijfsvoering Gerard Nijsten weten. Ook de FGw heeft in de jaren na 2018 nog een tekort: 2,94 miljoen (2019) en 0,9 miljoen (2020). Daarna schrijft de faculteit weer zwarte cijfers. De Faculteit Economie & Bedrijfskunde (FEB) en de bètafaculteit (FNWI) springen er voor volgend jaar en de jaren erna gunstig uit met begrotingsoverschotten in alle jaren.

 

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid speelt komend jaar min of meer quitte, maar zal in de twee jaren erna (2019 en 2020) in de rode cijfers belanden. Decaan André Nollkaemper van de rechtenfaculteit wijt dit aan een terugloop in de studenteninstroom in eerdere jaren: van 1.855 bachelorstudenten (2014/2015) naar 1.573 (2016/2017). Die terugloop heeft gevolgen voor de overheidsfinanciering, maar die zijn pas een aantal jaren later zichtbaar. ‘Daarom hebben we in overleg met het CvB besloten om in het kader van de lopende reorganisatie iets minder te bezuinigen (drie miljoen in plaats van vier miljoen) dan nodig zou zijn om een positief resultaat te bereiken in 2019 en 2020.’ Vanaf 2021 klimt de faculteit weer uit het dal en schrijft dan weer zwarte cijfers.

 

Nieuw model 

Als alles volgens plan verloopt, zal er voor het boekjaar 2019 een nieuw zogenoemd allocatiemodel worden ingevoerd, een herverdelingsmodel van Haagse subsidiegelden, ook genoemd de eerste geldstroom. In dat nieuwe allocatiemodel gaat de hele begrotingssystematiek van de UvA op de schop, onder meer om faculteiten met (te) weinig studenten budgettair te ontzien en een door iedereen als rechtvaardig beschouwde begroting op te stellen. Die rechtvaardigheid wordt nu door sommige faculteiten betwist. Het nieuwe model zou aanvankelijk al gelden voor het boekjaar 2018, maar tussen CvB en de decanen kon eerder geen overeenstemming worden bereikt. Afgelopen voorjaar werd daarom besloten eerst ‘een meer fundamentele discussie over het beleid van de UvA’ te voeren alvorens een nieuw allocatiemodel in te voeren. Die discussie wordt momenteel gevoerd. Als gevolg daarvan kunnen de begrotingsvooruitzichten voor de periode vanaf 2019 anders uitpakken dan nu voorzien.

 

De rekenmeesters van de UvA zijn intussen bezig de definitieve Begroting 2018 in elkaar te zetten. Die zal dan in de gezamenlijke vergadering (gv) van de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad worden besproken. Verwacht wordt dat er tijdens die gv, die gepland staat voor 8 december, ook over die begroting wordt gestemd. Mocht dat leiden tot instemming dan zal de begroting vlak voor kerstmis worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Als ook de toezichthouders akkoord zijn is de begroting gelijk vanaf 1 januari 2018 van kracht.

 

Update 11-12-2017, 13.50 uur: de gezamenlijke vergadering (gv) van de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad heeft op 8 december met de UvA-begroting ingestemd.