Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
actueel

UvA-faculteiten stellen zelf diversiteitsprogramma’s op

Dirk Wolthekker,
12 juli 2017 - 16:22

Vorig jaar oktober werd aangekondigd dat de UvA een diversity officer zou krijgen, maar er is nog steeds niemand benoemd. De faculteiten zijn intussen zelf overgegaan tot het inrichten van een eigen diversiteitsbeleid en de benoeming van facultaire diversiteitsfunctionarissen. Die lijken zich vooral te richten op gender, en niet op andere vormen van diversiteit. Dat blijkt uit navraag van Folia bij de decanen.

De commissie Diversiteit van de UvA bracht negen maanden geleden – namelijk op 12 oktober vorig jaar – haar eindrapport Let’s do Diversity uit. Daarin werd onder meer voorgesteld dat de UvA op centraal niveau een diversity officer zou krijgen: een hoge functionaris met dito salaris (schaal 16), belast met de bevordering van diversiteit binnen de UvA. Bestuursvoorzitter Geert ten Dam nam het voorstel direct over. Bij de presentatie van het rapportLees het eindrapport hier in pdf. zei ze: ‘Er komt een diversity officer die rechtstreeks onder mij valt en die zal samenwerken met de facultaire officers. De decanen van de faculteiten hebben aangegeven zo’n netwerk van groot belang te vinden.’

 

Eenzijdig

Bijna een jaar later is de rekrutering van de centrale diversity officer nog in volle gang en niet voor niets: er is lang overlegd met de medezeggenschap over de profielschets en toen er in april een advertentie werd gezet werd de reactietermijn verlengd wegens gebrek aan interne kandidaten. Half mei kwamen er bij het College van Bestuur bovendien klachten binnen over een te eenzijdige samenstelling van de achtkoppige benoemingsadviescommissie (BAc).

‘Als we kijken naar de hoofddocenten en hoogleraren van de UvA dan zitten in die groep te wenig mensen uit de zogenoemde ZMV-hoek van zwarten, migranten en vluchtelingen’
Foto: Martijn Gijsbertsen
Gloria Wekker leidde de commissie Diversiteit

Gloria Wekker, voorzitter van de ontmantelde commissie Diversiteit, laat desgevraagd weten dat zij een klachtenbrief stuurde naar Ten Dam. ‘Waar het mij om ging is dat het om een interne vacature ging. Als we kijken naar de hoofddocenten en hoogleraren van de UvA dan zitten in die groep te wenig mensen uit de zogenoemde ZMV-hoek van zwarten, migranten en vluchtelingen. Ik vond en vind dat de vacature direct opengesteld had moeten worden voor mensen van buiten af, want dáár zijn die mensen wel te vinden. Maar dat is niet gebeurd. In de BAc zat bovendien maar één iemand met een zwarte achtergrond. Echt te weinig.’

 

CvB-voorzitter Ten Dam legde de klacht neer bij de medezeggenschap die de kwestie moest oppakken. ‘Maar de samenstelling van de BAc is niet gewijzigd,’ zegt Breanndán Ó Nualláin, voorzitter van de centrale ondernemingsraad. ‘Naast functioneel divers moest de BAc ook qua achtergrond en gender evenwichtig zijn, maar die mensen zijn niet gevonden.’ Intussen is de selectieprocedure van de centrale diversity officer wel op gang gekomen, maar door het zomerreces zal er voor 1 september waarschijnlijk geen diversity officer zijn.

 

Facultaire officers

Op de faculteiten heeft men het afgelopen jaar echter niet stil gezeten. De meeste faculteiten zijn al begonnen met een diversiteitsbeleid en vier hebben er zelfs op eigen houtje al een officer benoemd.

‘Acta geldt als meest diverse faculteit van UvA en VU’

‘Acta heeft te maken met het diversiteitsbeleid van zowel de UvA als de VU,’ zegt Albert Feilzer, decaan van de gezamenlijke tandheelkundefaculteit (Acta) van UvA en VU. ‘Acta geldt als meest diverse faculteit van UvA en VU. Daar kun je echter op verschillende manieren naar kijken. Zo hebben we relatief veel studenten van Aziatische origine en bijvoorbeeld vrijwel geen Afrikaanse of Amerikaanse studenten.’ Feilzer laat weten dat Acta momenteel ‘een eigen diversiteitsbeleid’ in voorbereiding heeft. ‘Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een voorstel voor een dergelijk beleid. Onderwerp van dit voorstel is ook om officieel een beleidsmedewerker met deze taak te belasten.’

 

Op de Faculteit Geneeskunde (AMC) is een vergelijkbaar geluid te horen. Via een woordvoerder laat decaan Hans Romijn weten dat de faculteit ‘de nieuwe onderwijsvisie van de UvA kent en omarmt’. Romijn: ‘Wij zijn bezig het beleid van de faculteit en de opleidingen hierop te ijken. De opleidingsdirecties onderschrijven het principe van een open en diverse universiteit en bekijken thans welke stappen hiervoor nog nodig zijn.’

Foto: Josh (cc, via Wikimedia Commons)
De Heren XVII-kamer van het Oost-Indisch Huis is berucht wegens zijn VOC-panelen

VOC-panelen

Ook de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft het afgelopen jaar een begin gemaakt met een diversiteitsbeleid, al is er nog geen diversity officer aangesteld. ‘Wij wachten op de centrale functionaris om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij het profiel en de taken van de centrale ambtenaar,’ zegt decaan Fred Weerman. Niettemin heeft diversiteit het afgelopen jaar ‘in allerlei vormen’ de aandacht gehad, in zowel onderwijs, onderzoek, personeelsbeleid en zelfs wat betreft diverse maatregelen op het terrein van de facilitaire diensten, waaronder de panelen bij de VOC-zaal van het Bushuis.’ De afbeeldingen op de panelen, waarop eerder kritiek kwam vanwege het koloniale karakter ervan, zullen worden voorzien van additionele teksten om het karakter ervan te nuanceren. Weerman: ‘We staan bovendien op het punt royaal uitvoering te geven aan de Westerdijk Talentimpuls van NWO.’ Het doel van dit programma, vernoemd naar de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland Johanna Westerdijk, is het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren.

‘Mijn lijn is altijd geweest dat wij wachten op de benoeming van de diversity officer op UvA-niveau’

Rechtendecaan André Nollkaemper laat weten het diversiteitsbeleid aan zijn faculteit te willen verbinden aan het centrale UvA-beleid. ‘Mijn lijn is daarom altijd geweest dat wij wachten op de benoeming van de diversity officer op UvA-niveau die beleidsinitiatieven in gang moet zetten, best practices gaat delen, et cetera. Vervolgens kunnen we het facultaire beleid daaraan koppelen. In afwachting van universitair en facultair beleid, vond ik het wel belangrijk de vertrouwensfunctie voor diversiteitskwesties goed te regelen. Deze heb ik belegd bij de studieadviseur.’

 

Collega Hans Brug, decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen laat weten een facultaire werkgroep te hebben samengesteld voor diversiteit. ‘Daarin zitten vertegenwoordigers uit de vier domeinen binnen de faculteit en voorgezeten door iemand vanuit het domein sociale wetenschappen die daarvoor ook uren beschikbaar heeft gekregen.’

Foto: Dirk GIllissen (UvA)
Peter de Ruiter is de diversity officer van de bètafaculteit

Economen en bèta’s hebben al een officer

De bètafaculteit heeft al sinds vorig jaar een eigen diversity officer, namelijk Peter de Ruiter, hoogleraar ecologie van bodemsystemen en directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica (Ibed). Decaan Peter van Tienderen: ‘Ik schat dat De Ruiter ongeveer 0,1 fte besteedt aan diversiteitsontwikkeling. Verder heb ik per 1 april van dit jaar de capaciteit van de afdeling P&O uitgebreid. Met deze structurele uitbreiding is met name ruimte gemaakt voor advies en ondersteuning op het dossier diversiteit. Dit hebben we ingeschat op ongeveer 0,2 fte.’

 

De Ruiter is vorig jaar met de instituutsdirecteuren de discussie gestart over mogelijke acties voor het benoemen van meer vrouwelijke (hoofd)docenten en hoogleraren. Van Tienderen: ‘Dat heeft geleid tot een gedragen advies van de directeuren met suggesties voor targets voor het personeelsbeleid. Komend semester zullen we op basis van dit advies een beleidsstuk opstellen. Eén van de acties waartoe al besloten is, is het geven van bias-trainingen voor benoemingsadviescommissies van onz onderzoeksinstituten.’ Ook heeft de stichting Bèta PlusStichting Bèta Plus beheert zeventien bijzondere leerstoelen aan de bètafaculteit. Dat zijn hoogleraren die niet door de UvA maar door de stichting worden betaald. een voorstel gedaan tot vestiging van zeven bijzondere leerstoelen die door vrouwen bezet zullen worden (gender-leerstoelen). ‘Een eerste call for proposals heeft geresulteerd in de vestiging van drie gender-leerstoelen.’ Daar komen er waarschijnlijk nog drie bij.

 

Proactief beleid

Van hetzelfde laken een pak bij de economen: de Faculteit Economie & Bedrijfskunde laat bij monde van decaan Han van Dissel weten ‘proactief’ diversiteitsbeleid op te stellen en niet te wachten op de benoeming van de centrale diversity officer. ‘Bestuurssecretaris Wilma de Kruijf van de Amsterdam School of Economics heeft intussen de diversiteitsportefeuille onder zich en zal daaraan de komende tijd invulling geven. Hierbij heb ik overigens overlegd met de facultaire medezeggenschap die positief adviseerde.’ Van Dissel laat weten dat het op zijn faculteit wel goed zit met de diversiteit. 'Wij hebben het afgelopen jaar bij de economen zeven vrouwelijke tenure trackers aangenomen (en geen man) uit even zovele landen. Verder lopen er bij mij op de faculteit meer dan tachtig nationaliteiten rond!’