Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De werkgroep waarin UvA-juristen en -studenten samen onderhandelen over de hervorming van het profileringsfonds, wordt opgeheven. Die toezegging deed Dymph van den Boom, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en HvA en rector magnificus van de UvA, maandagmiddag tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Ze reageerde op vragen van Asva-voorzitter Noeri van den Berg, en van Laura Benner, lid van de Centrale Studentenraad.

Het profileringsfonds is het potje waarop topsporters, langdurig zieken, bestuursleden van studentenorganisaties en leden van medezeggenschapsraden van de UvA een beroep kunnen doen om de gevolgen van studievertraging te compenseren. De hoogte van de beurs was altijd geijkt op de hoogte van de prestatiebeurs, dat wil zeggen de basisbeurs, plus de aanvullende beurs en de waarde van het ov-reisrecht. Nu de basisbeurs plaats maakt voor het leenstelsel moet er een nieuwe regeling komen.

Het CvB vroeg eerder een werkgroep met leden van de afdeling juridische zaken van de UvA en vertegenwoordigers van de Centrale Studentenraad om tot een nieuwe regeling te komen. Volgens CSR-afgevaardigde Laura Benner wilden de juristen niet wijken van randvoorwaarden die het moeilijker maken om voor een bestuursbeurs in aanmerking te komen. In de voorstellen van de juristen stond onder meer dat studenten die een bestuursjaar doen gemiddeld 40 studiepunten moeten halen. Studenten mochten bovendien nog maar twaalf maanden een beurs ontvangen. Voorheen was dat twee jaar.

Tussen de studenten en juristen ontstond daardoor een patstelling, die nu is doorbroken. Van den Boom heeft aangekondigd nu zelf met een voorstel te gaan komen en dat voorstel daarna met de studentenraad te gaan bespreken.

Overgangsregeling
Van den Boom gaf tijdens het vragenuurtje aan dat ze het jammer vond dat studenten en juristen er niet waren uitgekomen. ‘We vragen de werkgroep al twee jaar lang om gezamenlijk met een voorstel te komen, dat is niet gelukt,’ aldus Van den Boom. Maar dat komt volgens haar niet door starheid van het CvB. Toen een gezamenlijk voorstel uitbleef suggereerde Van den Boom de juristen zelf maar met ideeën voor randvoorwaarden te komen. Daartoe keken de juristen naar de regeling aan de VU, waar de voorwaarde van een minimaal te behalen aantal studiepunten al van toepassing is.

Asva en CSR zeiden eerder dat er meer geld beschikbaar moest komen nu langdurig zieke studenten door het leenstelsel vaker een beroep zullen gaan doen op een beurs uit het profileringsfonds. Volgens de studenten had Van den Boom de juristen gezegd dat het fonds niet groter mocht worden dan het huidige bedrag van een miljoen euro. Van den Boom zegt dat dat niet waar is. ‘De juristen hadden me gevraagd hoeveel geld er op dit moment beschikbaar was voor het profileringsfonds, toen zei ik dat dat een miljoen euro was.’

Nu wil Van den Boom aan een overgangsregeling gaan werken. De mogelijkheid om meer geld beschikbaar te stellen is volgens haar nog niet van tafel. CSR-afgevaardigde Laura Benner spreekt dinsdag met de collegevoorzitter. ‘Het is fijn dat we nu kunnen praten met iemand die zelf de beslissingen neemt,’ zegt Benner.

Van den Boom geeft aan dat als het college en de studentenraad er niet uitkomen voor het begin van het nieuwe collegejaar, de huidige regeling van toepassing zal blijven.