Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Uit de concept-beleidsnota van het Universitair Sportcentrum (USC) blijkt dat het sportcentrum – dat nu alleen is gericht op UvA en HvA – op termijn streeft ‘naar één organisatie voor studentensport in Amsterdam’. Dit zou betekenen dat ook de VU en InHolland mee moeten gaan in een nieuwe organisatie.

De USC beleidsnota 2014-2019 voorziet erin dat de Colleges van Bestuur van UvA en VU besluiten de beide sportorganisaties, respectievelijk USC en het Sportcentrum VU (SVU) ‘intensief te laten samenwerken en op termijn wellicht te laten fuseren’. Ook zal het bestuur van de Hogeschool Inholland moeten besluiten om, net zoals de HvA dat nu al doet, studentensportdiensten in te kopen bij de universitaire sportcentra. De zelfstandige Hogeschool voor de Kunsten zou die beweging eveneens moeten maken. Verdere schaalvergroting, bijvoorbeeld op Randstedelijk of landelijk niveau, is niet de bedoeling, want daarmee zou volgens het USC ‘het klantbelang’ niet gediend zijn.

Focus op niet-westers vrouwelijke studenten
De nota zal door USC-directeur Theo van Uden op enig moment aan het CvB van UvA en HvA worden aangeboden. De Raad van Toezicht van het USC, onder leiding van Acta-decaan Albert Feilzer, heeft de nota inmiddels al goedgekeurd. Dat hoeft geen verbazing te wekken: Feilzer is een verklaard voorstander van een algehele fusie tussen UvA en VU. Met het voorgenomen plan kunnen kosten worden gespaard en nieuwe doelgroepen worden aangeboord. Het USC merkt op dat met name de HvA steeds meer studenten met een niet-westerse achtergrond telt. Specifieke cijfers over sportdeelname van deze groep studenten ‘zijn niet beschikbaar, maar de indruk bestaat dat de sportdeelname van met name vrouwelijke studenten uit deze groep achterblijft bij het gemiddelde’. Het USC wil deze groep studenten in de toekomst nauwer bij sportactiviteiten betrekken.

De nota wijdt ook een paragraaf aan de sportparticipatiegraad in het algemeen. Daarover zijn wel cijfers beschikbaar. Momenteel zijn er 6500 UvA-studenten lid van het USC, een percentage van 21,6 procent van alle 30.000 ingeschreven studenten. Van de 46.000 ingeschreven HvA-studenten zijn er slechts 2.000 lid van het USC, een percentage van 4,3. Die percentages moeten omhoog: voor de UvA naar 25 procent, voor de HvA naar 10 procent. Volgens de berekeningen van het USC zijn die percentages reëel. Ook het aantal van het USC lid zijnde UvA en HvA-medewerkers moet omhoog.

Sportfacilteit op BG-terrein
Het USC heeft haar hoofdvestiging Universum op Science Park. Daarnaast zijn er verschillende satellietlocaties elders in de stad, maar volgens het USC zijn er ook nog ‘blinde vlekken’. Daarom wil het USC een (kleinschalige) zaalsportvoorziening realiseren op de in aanbouw zijnde Roeterseiland Campus. Ook zal rond 2018 een (fitness)vestiging van het USC moeten komen op of rond het BG-terrein, waar een bibliotheek- annex studiecentrum geesteswetenschappen zal worden gevestigd.